Ugrás a fő tartalomra.

Általános szerződési feltételek

Minden szakasz kinyomtatása

Általános szerződési feltételek

Minden szakasz kinyomtatása

A „mi”, a „bennünket”, a „Vállalat” és a „Hotels.com” kifejezések a Hotels.com, L.P.-re, a texasi korlátolt felelősségű partnerségre, székhelyének címe 5400 LBJ Freeway, Suite 500, Dallas, Texas 75240, USA, valamint leányvállalataira és/vagy megfelelő szállítóira és szolgáltatóira („Hotels.com”) vonatkoznak, és az „Ön” a nálunk fiókot nyitó magánszemélyt és/vagy azt az ügyfelet jelenti, aki közvetlenül e weboldalon keresztül nálunk, vagy közvetve a szolgáltatásaink nyújtásában közreműködő bármely leányvállalatunk révén foglal le szolgáltatást. E weboldalt Önnek ajánljuk, és ez attól a feltételtől függ, hogy módosítás nélkül elfogadja az itt ismertetett, a helyfoglalás időpontjában érvényes üzletszabályzatot és tájékoztatókat. Fiókjának minden használata és a fiókjával kapcsolatos információk részünkről történő felhasználása a rajtunk keresztül történő helyfoglalásokkal együtt az alábbi üzletszabályzattól és tájékoztatóktól függ. E weboldalnak az Ön részéről történő használata azt jelenti, hogy Ön elfogadja a teljes üzletszabályzatot és a tájékoztatókat. Ha nem fogadja el ezt az üzletszabályzatot, akkor nem jogosult használni ezt a weboldalt. A Hotels.com az e szerződésben foglalt intézkedések előnyeit kiterjesztheti az Egyesült Királyságban Hotels.com néven online utazási szolgáltatásokat nyújtó leányvállalataira is.


A SZEMÉLYES ÉS NEM KERESKEDELMI CÉLÚ HASZNÁLATRA VONATKOZÓ KORLÁTOZÁS

Ez a weboldal az Ön személyes és nem kereskedelmi célú használatára szolgál. Az e weboldalon lévő tartalom és információ (többek között beleértve az utazási szolgáltatások árát és elérhetőségét), valamint az ilyen tartalom és információ szolgáltatására rendelkezésre álló infrastruktúra a Hotels.com vagy a szállítóinak és szolgáltatóinak tulajdonát képezi. Ezért e weboldal használatának előfeltételeként Ön vállalja, hogy nem használja (közvetlenül vagy közvetve) ezt a weboldalt, vagy annak tartalmát, vagy az információt semmilyen kereskedelmi vagy nem személyes célra. Bár korlátozott számban készíthet másolatokat az útinaplójáról (és a kapcsolódó dokumentumokról) az e weboldalon át vásárolt utazáshoz vagy szolgáltatásokhoz, Ön vállalja, hogy nem módosít, nem másol, nem terjeszt, nem ad át, nem mutat be, nem készít, nem sokszorosít, nem tesz közzé, nem engedélyez, nem hoz létre származékos munkákat, nem ruház át, nem ad el, vagy viszonteladóként nem forgalmaz semmilyen, e weboldalról szerzett információt, szoftvert, termékeket vagy szolgáltatásokat. Továbbá, függetlenül attól, hogy Önnek van-e bármilyen kereskedelmi célja, vállalja, hogy:
• az e weboldalon lévő bármilyen tartalmat vagy információt nem keresi, nem monitorozza vagy nem másolja semmilyen kereső robot, kereső program (spider), margón látható függőleges megjelenési forma (scraper) vagy más automatizált eszközökkel, vagy bármilyen célra szolgáló bármilyen kézi eljárással a Hotels.com, L.P. kifejezett írásos engedélye nélkül;
• nem sérti meg az e weboldalon feltüntetett, bármely robot-kizárási fejlécben meghatározott korlátozásokat, vagy nem kerüli ki és nem kerüli meg az e weboldal elérésének megakadályozását vagy korlátozását célzó egyéb intézkedéseket;
• nem tesz olyan lépést, amely a Hotels.com megítélése szerint észszerűtlenül vagy aránytalanul nagy terhet róna vagy róhatna a Hotels.com infrastruktúrájára; vagy
• semmilyen célból nem alkalmaz közvetlen weboldal címzést (deep-link) e weboldal semmilyen részéhez (többek között beleértve bármilyen utazási szolgáltatáshoz tartozó vásárlási útvonalat is), a Hotels.com kifejezett írásos engedélye nélkül.

A FELELŐSSÉG KIZÁRÁSA

AZ E SZERZŐDÉSBEN FOGLALTAK KÖZÜL SEMMI SEM TEKINTHETŐ ÚGY, HOGY KORLÁTOZZA, VAGY KIZÁRJA A FELELŐSSÉGÜNKET A RÉSZÜNKRŐL ELKÖVETETT CSALÁS ESETÉN, VAGY A HANYAGSÁGUNKKAL OKOZOTT SZEMÉLYI SÉRÜLÉS VAGY ELHALÁLOZÁS ESETÉBEN.
A WEBOLDALON KÖZZÉTETT INFORMÁCIÓK, SZOFTVEREK, TERMÉKEK ÉS SZOLGÁLTATÁSOK PONTATLANSÁGOKAT VAGY NYOMDAI HIBÁKAT TARTALMAZHATNAK. A HOTELS.COM ÉS A LEÁNYVÁLLALATAI KÜLÖNÖSEN NEM GARANTÁLJÁK A HOTEL ÉS MÁS SZÁLLÍTÓK FOTÓIVAL, A HOTEL INGATLANNAL, A TENGERI HAJÓUTAKKAL, AZ AUTÓK ÉS EGYÉB TERMÉKEK LEÍRÁSÁVAL ÉS A HOTEL FELSZERELTSÉGÉNEK FELSOROLÁSÁVAL ÉS AZ E WEBOLDALON ISMERTETETT EGYÉB TERMÉKLEÍRÁSOKKAL KAPCSOLATOS PONTATLANSÁGOKÉRT A FELELŐSSÉGET, ÉS KIZÁRJÁK AZ EZZEL KAPCSOLATOS FELELŐSSÉGET, MIVEL AZ ILYEN INFORMÁCIÓK ZÖMÉT A MEGFELELŐ SZÁLLÍTÓK SZOLGÁLTATJÁK. A HOTELNEK AZ E WEBOLDALON BEMUTATOTT BESOROLÁSA CSAK ÁLTALÁNOS ÚTMUTATÓUL SZOLGÁL, ÉS A HOTELS.COM ÉS LEÁNYVÁLLALATAI NEM GARANTÁLJÁK AZ OSZTÁLYOZÁS PONTOSSÁGÁT. AZ ITT KÖZÖLT INFORMÁCIÓK IDŐSZAKONKÉNT VÁLTOZNAK. A HOTELS.COM, ANNAK LEÁNYVÁLLALATAI ÉS/VAGY A MEGFELELŐ SZÁLLÍTÓI BÁRMIKOR TÖKÉLETESÍTHETIK ÉS/VAGY MÓDOSÍTHATJÁK EZT A WEBOLDALT.
A HOTELS.COM, LEÁNYVÁLLALATAI ÉS/VAGY MEGFELELŐ SZÁLLÍTÓI NEM TESZNEK SEMMILYEN NYILATKOZATOT AZ E WEBOLDALON LÉVŐ INFORMÁCIÓK, SZOFTVEREK, TERMÉKEK ÉS SZOLGÁLTATÁSOK BÁRMILYEN CÉLRA VALÓ ALKALMASSÁGÁRÓL, ÉS E WEBOLDALRA BÁRMILYEN TERMÉKEK VAGY SZOLGÁLTATÁSOK FELVÉTELE VAGY EZEN TÖRTÉNŐ KÍNÁLATA NEM KÉPEZI AZ ILYEN TERMÉKEKNEK VAGY SZOLGÁLTATÁSOKNAK A HOTELS.COM VAGY A LEÁNYVÁLLALATAI RÉSZÉRŐL TÖRTÉNŐ BÁRMILYEN JÓVÁHAGYÁSÁT ÉS AJÁNLÁSÁT. MINDEN ILYEN INFORMÁCIÓ, SZOFTVER, TERMÉK ÉS SZOLGÁLTATÁS ADOTT ÁLLAPOTÁBAN KERÜL ISMERTETÉSRE, BÁRMIFÉLE GARANCIA NÉLKÜL. A HOTELS.COM ANNAK LEÁNYVÁLLALATAI ÉS/VAGY A MEGFELELŐ SZÁLLÍTÓI EZENNEL KIZÁRNAK MINDEN GARANCIÁT ÉS FELTÉTELT AZ ILYEN INFORMÁCIÓKKAL, SZOFTVEREKKEL, TERMÉKEKKEL ÉS SZOLGÁLTATÁSOKKAL KAPCSOLATBAN, BELEÉRTVE A FORGALOMKÉPESSÉGRE, AZ ADOTT CÉLRA VALÓ ALKALMASSÁGRA, A TULAJDONJOGRA ÉS A JOGSÉRTÉS KIZÁRÁSÁRA VONATKOZÓ MINDEN FELTÉTELEZETT GARANCIÁT ÉS FELTÉTELT.

A HOTELS.COM SZÁMÁRA UTAZÁSI VAGY EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOKAT NYÚJTÓ FUVAROZÓK, SZÁLLODÁK ÉS EGYÉB SZÁLLÍTÓK FÜGGETLEN VÁLLALKOZÓK, ÉS A HOTELS.COM-NAK VAGY LEÁNYVÁLLALATAINAK NEM MEGBÍZOTTJAI VAGY ALKALMAZOTTAI. A HOTELS.COM ÉS ANNAK LEÁNYVÁLLALATAI NEM FELELNEK BÁRMELY ILYEN SZÁLLÍTÓ CSELEKMÉNYEIÉRT, HIBÁIÉRT, MULASZTÁSAIÉRT, NYILATKOZATAIÉRT, GARANCIÁIÉRT, JOGSÉRTÉSEIÉRT VAGY HANYAGSÁGÁÉRT, VAGY AZ EZEKBŐL EREDŐ BÁRMILYEN SZEMÉLYI SÉRÜLÉSÉRT, HALÁLESETÉRT, VAGYONI KÁRÉRT, VAGY MÁS VESZTESÉGÉRT VAGY KÖLTSÉGEKÉRT. A HOTELS.COM ÉS LEÁNYVÁLLALATAI NEM TARTOZNAK FELELŐSSÉGGEL ÉS KÁRTÉRÍTÉSI KÖTELEZETTSÉGGEL BÁRMILYEN KÉSEDELEM, LEMONDÁS, TÚLFOGLALÁS, SZTRÁJK, VIS MAIOR VAGY EGYÉB, A KÖZVETLEN ELLENŐRZÉSI KÖRÜKÖN KÍVÜL ÁLLÓ OKOK ESETÉN, ÉS NEM TARTOZNAK FELELŐSSÉGGEL SEMMILYEN TÖBBLETKÖLTSÉGÉRT, MULASZTÁSÉRT, KÉSEDELEMÉRT, ÁTIRÁNYÍTÁSÉRT VAGY BÁRMILYEN KORMÁNY VAGY HATÓSÁG CSELEKMÉNYEIÉRT.

A HOTELS.COM, ANNAK LEÁNYVÁLLALATAI ÉS/VAGY A MEGFELELŐ SZÁLLÍTÓI SEMMILYEN ESETBEN SEM TARTOZNAK FELELŐSSÉGGEL SEMMILYEN KÖZVETLEN, KÖZVETETT, BÜNTETŐ JELLEGŰ, ESETI, KÜLÖNLEGES VAGY KÖVETKEZMÉNYES KÁRÉRT, AMELY E WEBHELY HASZNÁLATÁBÓL ERED, VAGY AZZAL BÁRMILYEN MÓDON KAPCSOLATOS, VAGY E WEBHELY KÉSEDELMES HASZNÁLATÁBÓL VAGY HASZNÁLHATATLANSÁGÁBÓL ERED, VAGY AZ E WEBHELYEN KERESZTÜL SZERZETT BÁRMILYEN INFORMÁCIÓVAL, SZOFTVERREL, TERMÉKKEL VAGY SZOLGÁLTATÁSSAL FÜGG ÖSSZE, VAGY EGYÉBKÉNT E WEBHELY HASZNÁLATÁBÓL SZÁRMAZIK, FÜGGETLENÜL ATTÓL, HOGY SZERZŐDÉSES, MAGÁNJOGI VÉTKES CSELEKMÉNYBŐL EREDŐ, SZIGORÚ FELELŐSSÉG VAGY EGYEBEK ALAPJÁN, MÉG AKKOR IS, HA A HOTELS.COM, ANNAK LEÁNYVÁLLALATAI, ÉS/VAGY A MEGFELELŐ SZÁLLÍTÓK TÁJÉKOZTATÁST KAPTAK A KÁROK LEHETŐSÉGÉRŐL. MIVEL EGYES ÁLLAMOK/JOGHATÓSÁGOK NEM ENGEDÉLYEZIK A KÖVETKEZMÉNYES VAGY ESETI KÁROK TEKINTETÉBEN A FELELŐSSÉG KIZÁRÁSÁT VAGY KORLÁTOZÁSÁT, ELŐFORDULHAT, HOGY A FENTI KORLÁTOZÁS ÖNRE NEM ALKALMAZHATÓ.

KÁRTALANÍTÁS

Ön vállalja, hogy kártalanítja és kármentesíti a Hotels.com-ot, leányvállalatait és/vagy a megfelelő szállítóit és bármelyik tisztségviselőjüket, igazgatóikat, alkalmazottjaikat és megbízottjaikat bármely igény, kereset, követelés, kárigény megállapítása, veszteség, kár, bírság, kötbér, vagy bármiféle, vagy bármilyen jellegű egyéb költség és kiadás tekintetében és erejéig, többek között beleértve az alábbi ésszerű jogi és számviteli költségeket is:
• amelyeket Ön vagy az Ön nevében eljáró személy okozott a fent ismertetett felelősséget meghaladó mértékben, vagy
• harmadik fél okozott az alábbiak következtében:
o ezen szerződés vagy az ebben hivatkozott dokumentumok megsértése az Ön részéről;
o bármilyen törvény vagy harmadik fél jogainak megsértése az Ön részéről; vagy
o az Ön részéről e weboldal használata.

A TÖRVÉNYBE ÜTKÖZŐ VAGY TILTOTT HASZNÁLAT KIZÁRÁSA

E weboldal Ön részéről való használatának előfeltételeként Ön garantálja, hogy nem fogja ezt a weboldalt semmilyen olyan célra használni, amely törvénybe ütköző, vagy tilos ezen üzletszabályzat és tájékoztatók szerint.

HARMADIK FÉL OLDALAIRA MUTATÓ HIVATKOZÁSOK

E weboldal hiperhivatkozásokat tartalmazhat a Hotels.com-on kívül más felek által üzemeltetett weboldalakra való átlépés céljából. Az ilyen hiperhivatkozások csak az Ön tájékoztatására szolgálnak. A Hotels.com nem ellenőrzi az ilyen weboldalakat, és nem felel ezek tartalmáért vagy az Ön részéről történő felhasználásukért. A Hotels.com részéről az ilyen weboldalakra átvezető hiperhivatkozások felvétele nem jelenti az ilyen weboldalakon lévő anyag jóváhagyását, vagy bármilyen társulást azok fenntartóival.

AZ E WEBOLDALON ELÉRHETŐ SZOFTVEREK

Az e weboldalról letölthető bármely szoftver („Szoftver”) a Hotels.com, leányvállalatainak és/vagy szállítóinak szerzői jogvédett munkája. A Szoftver Ön általi felhasználását a Szoftverhez adott vagy mellékelt esetleges végfelhasználói licencszerződés („Licencszerződés”) feltételei szabályozzák. Csak akkor telepíthet vagy használhat fel bármilyen Szoftvert, amelyhez Licencszerződés van mellékelve, vagy ilyen szerződést tartalmaz, ha előbb vállalja a Licencszerződés feltételeinek betartását.

A Licencszerződéssel nem kísért bármilyen Szoftver esetében a Hotels.com, L.P. ezennel Önnek, a felhasználónak, személyes, át nem ruházható licencet nyújt a Szoftver használatára kizárólag az e weboldal megtekintése és egyéb módon való felhasználása céljából ezen üzletszabályzat szerint.

Ne feledje, hogy minden Szoftver, korlátozás nélkül beleértve minden HTML kódot és Active X ellenőrzést e weboldalon, a Hotels.com, leányvállalatainak és/vagy szállítóinak tulajdona, amelyeket szerzői jog oltalmaz és nemzetközi szerződésben rögzített rendelkezések védenek. A Szoftver bármilyen reprodukálását vagy viszonteladóként való terjesztését a törvény kifejezetten tiltja, és ez súlyos polgári és büntetőjogi felelősséget vonhat maga után. A törvénysértőket a jog a legsúlyosabb büntetéssel sújtja.

A FENTIEK KORLÁTOZÁSA NÉLKÜL A SZOFTVER BÁRMILYEN MÁS SZERVERRE VAGY HELYRE TOVÁBBI REPRODUKÁLÁS VAGY VISZONTELADÓKÉNT VALÓ FORGALMAZÁS CÉLJÁBÓL TÖRTÉNŐ MÁSOLÁSA VAGY REPRODUKÁLÁSA SZIGORÚAN TILOS! A SZOFTVERRE CSAK A LICENCSZERZŐDÉS FELTÉTELEI SZERINTI ESETLEGES GARANCIA ÉRVÉNYES.

Ön elismeri, hogy a Szoftver és minden kísérő dokumentáció és/vagy műszaki információ az USA alkalmazandó exportellenőrzési törvényeinek és rendeleteinek hatálya alá tartozik. Ön vállalja, hogy sem közvetlenül, sem közvetve nem exportálja, vagy reexportálja a Szoftvert egyetlen olyan országba sem, amely az USA exportkorlátozási rendelkezéseinek hatálya alatt áll.

ÜZLETSZABÁLYZAT ÉS SZAVATOSSÁGOK

Szállítóknak fizetendő adók, díjak

A Hotels.com Speciális Internet Díjtételekkel kalkulált szállodai tranzakciói utáni adó az összes alkalmazandó tranzakciós adó (pl. forgalmi és használati adó, foglalási adó, szobaadó, jövedéki adó, ÁFA stb.) behajtását jelenti, amit a Hotels.com fizet az eladóknak (pl. szállodáknak stb.) az Ön utazási intézkedéseivel kapcsolatban.

A Hotels.com nem olyan eladó, aki behajtja és átutalja az említett adót az illetékes adóhatóságoknak. Az eladók leszámláznak minden megfelelő adót a Hotels.com-nak, és a Hotels.com közvetlenül az eladónak utalja át az ilyen adót. A Hotels.com nem áll társeladói szövetségben az eladóval, akinél bármit lefoglalunk, vagy foglalást intézünk az ügyfelünk utazási intézkedései szerint.

Az adókötelezettség és a megfelelő adókulcs az adott helytől függően nagymértékben változik. A Hotels.com részéről az eladónak ténylegesen fizetett adó eltérhet a fentiek szerint fizetendő adótehertől a szálloda, az autó stb. ügyfelünk részéről történő tényleges használata időpontjában érvényes kulcsoktól, adókötelezettségtől stb. függően.

Szolgáltatási díj

E díjak az Ön utazási helyfoglalása során a Hotels.com részéről felmerült költségeket fedezik.
Utazási foglalása fenntartásának fejében a szolgáltatási díjakat kártalanításként visszatartjuk.
A szolgáltatási díjak a szállásfoglalás összegének és típusának függvényében változnak.

FIZESSEN MOST ONLINE VAGY KÉSŐBB A SZÁLLÁSHELYEN

Egyes szállodák lehetőséget kínálnak arra, hogy vagy azonnal online módon, vagy majd a szállodában/szálláshelyen fizessen. Ha az azonnali online fizetési lehetőséget választja, akkor Önnek azonnal, az Ön által kiválasztott pénznemben kell kifizetnie a megfelelő összeget. A fizetett összeget fogadó és az Ön hitelkártyáját megterhelő vállalat vagy (1) a Travel Partner Exchange vagy a Hotels.com cégcsoport egy olyan másik tagja, amely a Hotels.com nevében jár el – ez a vállalat az ilyen összegeket az utazási szolgáltató nevében szedi be, vagy (2) közvetlenül maga az utazási szolgáltató. A „TPX” a Travel Partner Exchange S.L. vállalatot (székhelyének címe: Spanyolország, Kanári-szigetek, 38002 Santa Cruz de Tenerife, Paseo Milicias de Garachico 1, Edificio Hamilton, 79-es iroda) jelenti.

Ha azt a lehetőséget választja, hogy később, a szállodában/szálláshelyen fog fizetni, akkor a szállodaszálláshely az Ön ott-tartózkodásakor, az illető szállodaszálláshely helyén használatos hivatalos pénznemben fogja felszámítani a díjakat. A foglalás és a tartózkodás között eltelt időben módosulhat az adó mértéke, és változhatnak a valutaátváltási árfolyamok is.

Amennyiben a "fizetés később/fizetés a szálláshelyen" lehetőséget választja, és nem jelenik meg, vagy lemondja a foglalást, a szálláshely egy elmaradó vendég után fizetendő vagy lemondási kötbért számolhat fel (bármilyen díjra vonatkozó információról a foglalási folyamat alatt értesül). Ilyen esetben vagy a szálláshely vagy a Hotels.com, ill. a Hotels.com vállalatok valamelyike a szálláshely helyi pénznemében számítja fel a szálláshelyen érvényes elmaradó vendég utáni vagy lemondási kötbért.

Számos bank és hitelkártya kibocsátó vállalat tranzakciós díjat számol fel, ha a kártyakibocsátó és a kereskedés helye (a kártyakibocsátó által meghatározottak alapján (pl. Visa, MasterCard, American Express) más országban található. A valutaárfolyam, illetve adott esetben bármilyen trankzakciós díj kizárólag a bank vagy más, a tranzakcióban eljáró ügynökség által meghatározott. A kártyakibocsátó terhelheti a kártyatulajdonos számláját az említett díjakkal. Ennek értelmében, az Ön hitel- vagy bankkártya-kivonatán szereplő összeg különbözhet a jelen webhelyen foglalt szálláshelyének számlázási összesítőjén mutatott összegtől.

Kérjük, amennyiben bármilyen kérdése merülne fel a foglalásán alkalmazott fenti díjakkal vagy a valutaárfolyammal kapcsolatban, lépjen kapcsolatba bankjával.
Ön tudomásul veszi, hogy a Hotels.com előzetes alkut folytat bizonyos szobaárakról a szállásszolgáltatókkal a foglalás lehetővé tétele érdekében. Azt is tudomásul veszi továbbá, hogy a Hotels.com ellenszolgáltatásért (a továbbiakban „közvetítői díj”) biztosítja az Ön számára a foglalást lehetővé tevő szolgáltatásokat. A szoba Webhelyen megjelenő ára a Hotels.com által az Ön nevében lefoglalt szoba előzetesen kialkudott árából, valamint abból a közvetítői díjból áll, amelyet a Hotels.com az általa nyújtott szolgáltatásért megtart. Ön felhatalmazza a Hotels.com-ot, hogy a foglalást a foglalás teljes áráért végezze. A teljes árba beletartozik a szoba Webhelyen megjelenő ára, ezen felül az adó-visszatérítési díj, a szolgáltatási díjak, valamint a Hotels.com szolgáltatásaira esetlegesen vonatkozó adók. Ön beleegyezik abba, hogy a Hotels.com a foglalás teljes árával terheli meg a hitelkártyáját. A foglalási kérés benyújtásával Ön felhatalmazza a Hotels.com-ot, beleértve a Travelscape, LLC, illetve a Travel Partner Exchange, S.L. (TPX) vállalatot, hogy az Ön nevében szálláshelyet foglaljon a szállásszolgáltatóknál, és ennek részeként rendelkezzen a fizetési feltételekről is.

ÁRAK


Az utazási szolgáltatások ára megegyezik a weboldalon időről időre megjelenő árakkal, kivéve a nyilvánvaló hibák esetén. Az árak bármikor megváltozhatnak, ez azonban nem érinti a már elfogadott foglalásokat. A Hotels.com minden erőfeszítése ellenére előfordulhat, hogy a weboldalon felsorolt utazási szolgáltatások ára pontatlanul van megadva. A HOTELS.COM KIZÁRÓLAGOS JOGOT TART FENN A WEBOLDALON SZEREPLŐ ÁRAKKAL KAPCSOLATOS HIBÁK ÉS/VAGY A PONTATLAN ÁRON FOGLALT, FÜGGŐBEN LÉVŐ FOGLALÁSOK JAVÍTÁSÁRA. ILYEN ESETEKBEN, AMENNYIBEN LEHETSÉGES, FEL FOGJUK AJÁNLANI A FÜGGŐBEN LÉVŐ FOGLALÁS MEGFELELŐ ÁRON TÖRTÉNŐ KIFIZETÉSÉNEK LEHETŐSÉGÉT, VAGY PÓTDÍJFIZETÉSI KÖTELEZETTSÉG NÉLKÜL TÖRÖLJÜK A FOGLALÁST. A Hotels.com nem kötelezhető arra, hogy pontatlan (alacsonyabb) áron biztosítson utazási szolgáltatásokat az Ön számára, még akkor sem, ha Ön már kapott a foglalásról visszaigazolást. Amikor Ön megadja bankkártya-adatait, gyakran előfordul, hogy a szállító vagy a Hotels.com ellenőrzi: (i) a bankkártya érvényességét (egy névleges összeg terhelésével, amit vagy néhány napon belül visszatérít, vagy levon a szállítónak fizetendő végösszegből) és (ii) a szükséges összeg rendelkezésre állását a kártyán (ezt az Ön bankkártyáját kibocsátó bank erősíti meg). A Hotels.com fenntartja a jogot a foglalás törlésére, amennyiben a teljes összeg nem kerül időben kifizetésre (l. 'Szállítói szabályok és korlátozások').

HOGYAN JELENÍTJÜK MEG A TERMÉKEKET ÉS SZOLGÁLTATÁSOKAT A HOTELS.COM-ON

Az utazóknak számos lehetőségük van, hogy megtalálják a számukra legmegfelelőbb szállást a Hotels.com-on.
A "rendezés" beállítás lehetővé teszi, hogy az utazók a preferenciáiknak megfelelően rendezzék a keresési találatokat, akár ár, értékelési pontszám vagy egyéb kritériumok alapján.
Emellett, a "szűrés" beállítás segítségével az utazók bevehetnek, ill. kizárhatnak számos opciót, hogy az utazási szükségleteikhez igazítsák a találatokat.
Amennyiben semmilyen opciót nem választanak ki, a Hotels.com a legrelevánsabb opciók válogatását jeleníti meg a keresési találatok között, az előzetesen megadott keresési feltételek alapján.
Az alapértelmezés szerinti "Kedvenceink" rendezése a keresési feltételeidnek megfelelő szálláshelyeket mutatja, mivel azt szeretnénk, ha minél gyorsabban és egyszerűbben megtalálnád a neked megfelelő szállást.
Azt, hogy mi releváns, több faktor alapján mérjük, mint pl. egy szálláshely elhelyezkedése, értékelésének pontszáma, népszerűsége (annak alapján, hogy hány utazó foglalta már le ezt a szállást az oldalainkon), a szálláshely által megadott tartalom minősége, ill. a szálláshely árainak és foglalhatóságának versenyképessége, olyan további szálláshelyekhez viszonyítva, melyek szintén megfeleltek a keresési feltételeidnek.
A jutalék, melyet egy szálláshely fizet nekünk az oldalainkon keresztül bejövő foglalások után, szintén egy faktor a hasonló ajánlatot nyújtó szálláshelyek (a fent említett fontossági tényezők alapján) relatív rendezésében.
A nem alapértelmezett rendezés (pl. ár vagy csillagbesorolás alapján) szerint, a fenti faktorok alapján hasonló eredményeket mutató szálláshelyek lesznek listázva.
Továbbá, a Hotels.com folyamatosan optimalizálja szolgáltatásait, hogy az utazóknak a legjobb felhasználói élményben legyen részük.
Ennek megfelelően, időnként különböző alapbeállítású rendezési sorrend-algoritmusokat tesztelünk.

MÓDOSÍTÁS ÉS LEMONDÁS

Szállásfoglalását a következőképpen módosíthatja vagy mondhatja le: online módon, amikor be van jelentkezve Hotels.com fiókjába, a Foglalások menüpontban; az ügyfélszolgálatunknak a(z)ugyfelszolgalat@hotels.com címre küldött elektronikus levélben vagy telefonon a(z) 06 1 777 9228telefonszámon.

A vendég nevének, az ágytípusnak, a dohányzó-nem dohányzó szoba kérésének, a különleges kéréseknek, az akadálymentességnek, a szobatípusnak, a vendégek számának és az utazás időpontjának módosításáért a Hotles.com nem számít fel díjat. A szállásadók felszámíthatnak egyéb módosítási és lemondási díjakat. A díjak foglalásonként eltérőek lehetnek, a részleteket a visszaigazoló e-mail tartalmazza.


Ön Vállalja, hogy megfizeti a szállásadó által felszámított módosítási és lemondási díjakat. Néha előfordul, hogy egy-egy szálloda nem engedi meg a véglegesített foglalások módosítását, illetve lemondását; ezt az illető szálloda foglalásokra vonatkozó szabályai és korlátozó rendelkezései tartalmazzák. Ön vállalja, hogy eleget tesz az Ön előre kifizetett szállodai foglalásaival kapcsolatos feltételeknek.

A lemondásra Ön nem jogosult automatikusan, hacsak az adott hotelek saját szabályai és korlátozásai, amelyeket a foglalás előtt megkapott, nem biztosítanak ilyen jogot. Abban az esetben, ha a hotel nem tudja biztosítani a lefoglalt szobát, a Hotels.com semmiféle felelősséget nem vállal az áthelyezéssel kapcsolatos költségek vonatkozásában.
Ha nem jelenik meg a foglalás első napján, de azt tervezi, hogy be fog jelentkezni a foglalás fennmaradó részén, akkor a foglalását meg kell erősítenie a Hotels.com webhelyén legkésőbb az eredeti bejelentkezés napján, mert ellenkező esetben a teljes foglalása törlődhet. Amennyiben nem erősíti meg a foglalásban beállt változásokat a Hotels.com webhelyén, akkor a teljes foglalás törlődhet, és visszatérítést is csak az adott szálláshely szabályainak és korlátozásainak figyelembevételével kaphat, ahogyan arról a foglalási folyamat során tájékoztatás is megjelenik.
A jelen szerződési feltételeket arra fel nem jogosított személyek nem módosíthatják, ideértve a Hotels.com alkalmazottjait is.

Az Európai Bizottság Online Vitarendezési Platformja elérhető a https://ec.europa.eu/odr linken.

HOTELS.COM™ REWARDS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

A Hotels.com Rewards (a továbbiakban: Program) a Hotels.com hűségprogramja. Egy, a Hotels.com Rewards programban részt vevő szálláshelyen lefoglalt és eltöltött minden éjszaka után egy bélyeghez (a továbbiakban: Bélyeg) jut. Ha Ön rajtunk keresztül összegyűjt 10 Bélyeget, akkor egy beváltható bónusz éjszakát biztosítunk Önnek. A bónusz éjszaka (a továbbiakban: bónusz éjszaka) nem foglalja magában az adókat és díjakat, melyeket Ön fizet, amikor beváltja bónusz éjszakáját. Beváltási díjat (“beváltási díj) fizet abban az esetben is, amikor bónusz éjszakát vált be a számítógépről vagy mobiltelefonról megnyitott weboldalunkon. Amennyiben az applikációnkon vált be bónusz éjszakát, nem számítanak fel Önnek beváltási díjat.
Minden foglalást online vagy az applikációnkon keresztül kell végrehajtani. Bélyegek csak a Hotels.com Rewards programban részt vevő szálláshelyeken gyűjthetők, és bónusz éjszakák is csak ilyen szálláshelyeken válthatók be.


A Programban részt vehet bármely 18. életévét betöltött személy, aki érvényes e-mail-címmel feliratkozik a Hotels.com weboldalára, majd csatlakozik a Programhoz. A Programhoz nem csatlakozhatnak társaságok, szervezetek, vagy egyéb csoportok. Az Expedia, Inc. alkalmazottai nem gyűjthetnek Bélyegeket, és nem válthatnak be bónusz éjszakákat, ha a B.E.S.T. programon keresztül vagy ha alkalmazotti kedvezménnyel hajtanak végre foglalást. Amennyiben az Expedia, Inc. valamelyik alkalmazottja e kedvezmény igénybevétele nélkül hajt végre foglalást, jogosult Hotels.com Bélyegeket és bónusz éjszakákat gyűjteni.


BÉLYEGEK GYŰJTÉSE


Ön 1 Bélyeget gyűjt minden olyan éjszaka után, amit egy arra jogosult Hotels.com Rewards-szálláshelyen tölt el. Gyűjtsön össze 10 Bélyeget, és 1 bónusz éjszakát adunk Önnek. Online és applikációnkon keresztül történő foglaláskor be kell jelentkeznie a Hotels.com-fiókjába, hogy a tartózkodása után jóváírhassuk Önnek az összegyűjtött Bélyegeket. Ha telefonon keresztül foglal, meg kell adnia a fiókjához tartozó e-mail-címét, hogy tudjuk, hová írjuk jóvá a Bélyegeket. Csak Hotels.com Rewards-tagok gyűjthetnek Bélyegeket. Az ugyanabban a foglalásban szereplő többi vendég, aki nem Hotels.com Rewards-tag nem gyűjt Bélyegeket, ahogyan Önnek sem járnak Bélyegek az olyan foglalások után, amiket azelőtt hajtott végre, hogy csatlakozott volna a Programhoz.


Az Ön által gyűjtött Bélyegeket legkésőbb 72 órával azután adjuk hozzá fiókja egyenlegéhez, hogy kijelentkezett a Hotels.com Rewards-szálláshelyről. Ha Ön Bélyegeket gyűjtött, ám a későbbiekben okunk van feltételezni, hogy tartózkodását nem töltötte ki (a továbbiakban: érvénytelen bélyeg), akkor fenntartjuk a jogot az ilyen érvénytelen bélyegek visszavonására a fiókjából. Ilyen eset lehet, ha visszamondja a foglalását vagy nem jelentkezik be a szálláshelyen, ami érvényteleníti a Bélyegjeit. Az érvénytelen bélyegek nem számítanak bele a bónusz éjszakához szükséges 10 összegyűjtendő Bélyegbe.


Bármikor ellenőrizheti a fiókjában, hogy hány összegyűjtött Bélyeggel rendelkezik. Egyszerűen jelentkezzen be a Hotels.com weboldalára, az applikációnkba vagy hívja ügyfélszolgálatunkat. Az Ön felelőssége, hogy meggyőződjön fiókja adatainak helyességéről. Ha úgy gondolja, hogy az összegyűjtött Bélyegjeinek nyilvántartása helytelen, jelezze felénk, és ellenőrizzük. Ha a fentieknek megfelelő érvénytelen foglalásai vannak, azokat eltávolítjuk a fiókjából.
A fentieken kívül az alábbiakkal sem gyűjthetők Bélyegek:
1. A Hotels.com valamelyik partner-weboldalán keresztül végzett foglalásokkal
2. Az azelőtt végzett foglalásokkal, hogy Ön csatlakozott volna a Programhoz
3. A csomagajánlatok foglalásaival (pl. szállás + repülőjegy)
4. Bizonyos kedvezmény-kuponokkal, -utalványokkal vagy -kóddal végzett foglalások esetében – ezek feltételeit Önnek kell ellenőriznie
5. A Csoportos Utazási Szolgáltatásokon (Group Travel Services) keresztül végzett foglalásokkal
6. Az olyan foglalásokkal, amelyek Önnek nem kerülnek semmibe, azaz ingyenesek


BÓNUSZ ÉJSZAKÁK BEVÁLTÁSA


Ha összegyűjt 10 Bélyeget, 1 bónusz éjszakát adunk Önnek, amit bármely jogosult Hotels.com Rewards-szálláshelyen beválthat. Bónusz éjszakáját beválthatja online vagy applikációnkon keresztül.

 

A bónusz éjszakájának maximális értéke az összegyűjtött 10 Bélyeg értékén alapul, amennyiben azok még nem jártak le. Ez az érték megfelel az Ön által korábban gyűjtött Bélyegek átlagértékének, adók és díjak nélkül. Ha Hotels.com Titkos árral (meghatározás lejjebb) gyűjtött Bélyeget, akkor a szokásos ár helyett ezt az árat használjuk a számítás során. A bónusz éjszakához kapcsolódó adókat, díjakat, étkezéseket és hasonló költségeket Önnek kell kifizetnie. Emellett beváltási díjat kell fizetnie, amikor bónusz éjszakát vált be a weboldalunkon, ill. a mobiltelefonra optimalizált weboldalunkon. A beváltási díjat nem kell megfizetnie, amennyiben a bónusz éjszakáját az applikációnkon keresztül váltja be.


Ha a 10 Bélyeg összegyűjtése során különböző valutanemeket használt, az egyes Bélyegek értékének kiszámítása annak a régiónak a pénznemében történik, ahol a Programhoz való csatlakozás idején tartózkodott.
Valamennyi alkalmazható foglalási feltétel vonatkozik a bónusz éjszakákra. Azzal, hogy beváltja bónusz éjszakáját, Ön nem gyűjt Bélyeget. A Bélyegek nem képviselnek készpénzértéket és nem válthatók be készpénzre.


Ha Ön egy olyan tartózkodásra váltja be bónusz éjszakáját, amelynek értéke alacsonyabb a bónusz éjszaka maximális értékénél, a különbözetet nem kapja meg sem készpénz, sem jóváírás formájában, sem semmilyen más módon. Bónusz éjszakáját beválthatja olyan tartózkodásra is, amely többe kerül a bónusz éjszaka maximális értékénél; ez esetben csak a különbözetet kell kifizetnie.


Ha több mint 1 beváltható bónusz éjszakával rendelkezik, Ön döntheti el, melyik foglalásra kívánja alkalmazni. Amennyiben több bónusz éjszakát is szeretne beváltani, a beváltási díjat minden egyes bónusz éjszaka után ki kell fizetnie. A bónusz éjszakáját nem kombinálhatja semmilyen más ajánlattal, kedvezmény-kuponnal, -utalvánnyal vagy -kóddal, hacsak annak feltételei ezt kifejezetten nem engedélyezik. Ez annyit jelent, hogy ha egy foglalással beváltja bónusz éjszakáját, akkor általában nem kaphat további kedvezményt arra a foglalásra.

Ha bónusz éjszakáját egy 1 éjszakánál hosszabb foglalásra váltja be, úgy annak értékét automatikusan a foglalás legdrágább, a bónusz éjszaka értékét meg nem haladó éjszakájára alkalmazzuk.


A bónusz éjszakákra mindazon lemondási feltételek vonatkoznak, amelyeket a Hotels.com Rewards-szálláshelyek előírnak. Ha egy olyan bónusz éjszakát mond le, amelynek foglalásáért, ha fizetett volna, majd lemondta volna, teljes visszatérítés illetné, akkor újra jóváírjuk fiókjában a bónusz éjszakát és visszatérítjük Önnek a beváltási díjat. Amennyiben egy olyan bónusz éjszakát mond le, amelynek foglalásáért, ha fizetett volna, majd lemondta volna, 1-99%-os visszatérítés illetné, akkor a bónusz éjszakáját nem írjuk jóvá a fiókjában, a beváltási díj pedig a szálláshely lemondási és módosítási feltételeinek megfelelően kerülhet visszatérítésre. Amennyiben egy olyan bónusz éjszakát mond le, amelynek foglalásáért, ha fizetett volna, majd lemondta volna, nem lenne jogosult visszatérítésre, akkor a bónusz éjszakája nem lesz jóváírva a fiókjában, és a beváltási díjat sem térítjük meg Önnek.


Ha szeretné módosítani egy olyan foglalás dátumait, amely beváltott bónusz éjszakát tartalmaz, akkor le kell mondania a foglalást, meg kell várnia, amíg a bónusz éjszaka jóváírásra kerül a fiókjában. Ezt követően alkalmazhatja újra a bónusz éjszakát új foglalásra.


HOTELS.COM REWARDS-SZINTEK


A program 3 szinttel rendelkezik: Hotels.com Rewards, Hotels.com Rewards Silver és Hotels.com Rewards Gold. Csatlakozáskor ön Hotels.com Rewards-szintű tag. Ha egy tagsági évben 10-29 Bélyeget gyűjt, átlép a Hotels.com Rewards Silver-szintre. Ha egy tagsági évben 30 vagy több Bélyeget gyűjt, továbblép a Hotels.com Rewards Gold-szintre. A tagsági év a fiók létrehozása napjától számított egyéves időtartam.


A Silver- és Gold-tagok részére dedikált telefonszámot biztosítunk, ahol a hét minden napján, 0-24 óráig foglalásokat végezhetnek és érdeklődhetnek foglalásaikkal kapcsolatban. Emellett egyéb előnyökben is részesülnek, pl. korai hozzáférés az akciókhoz, illetve exkluzív ajánlatokhoz. Ezek az előnyök a Silver- vagy Gold-tagság feltételeinek teljesítésétől számított két héten belül válnak elérhetővé és elérhetők maradnak a tagsági év hátralévő részére, valamint a következő tagsági év egészére. Ha Ön nem gyűjt össze elég Bélyeget ahhoz, hogy teljesítse a Silver- vagy Gold-tagság követelményeit, akkor a következő évre egy szinttel alacsonyabb besorolást kap.

Hotels.com Rewards Gold- és Silver-exkluzív előnyök


A Hotels.com Rewards Silver- és Gold-szintű tagjai bizonyos szálláshelyeken exkluzív szolgáltatásokra jogosultak. A szolgáltatásokra való jogosultság alapja az Ön foglaláskori Hotels.com Rewards-szintje, a nyújtott szolgáltatások pedig foglaláskor meg fognak jelenni a szálláshely hirdetésében. A szolgáltatások szálláshelyenként, szobatípusonként, rendelkezésre állástól függően és az utazás dátumaitól függően eltérőek lehetnek, és bármikor módosulhatnak. Előfordulhat, hogy előírják a tartózkodás minimális hosszát.

 

VIP Access-szálláshelyek


A Hotels.com Rewards Silver- és Gold-szintű tagjai exkluzív szolgáltatásokra jogosultak a VIP Access-szálláshelyeken. A szolgáltatásokra való jogosultság alapja az Ön foglaláskori Hotels.com Rewards-szintje, a nyújtott szolgáltatások pedig foglaláskor meg fognak jelenni a szálláshely hirdetésében. A szolgáltatások szálláshelyenként eltérőek lehetnek, és bármikor módosulhatnak.


A VIP Access-szálláshelyek hálózatába tartozó, előnyöket kínáló szálláshelyek köre bármikor, értesítés nélkül módosulhat. A szolgáltatásokat az elsődleges fióktulajdonos számára biztosítják, a kedvezményezettek köre pedig csak a Silver- és Gold-tag fiókján keresztül foglaló további utazókra terjeszthető ki a szálláshely saját döntése alapján és a rendelkezésre állástól függően. A Silver- és Gold-tagok számára garantált az ingyenes wifi a VIP Access-szálláshelyeken. Ez a standard wifit jelenti. A prémium wifi további díj ellenében érhető el. Ez bármikor módosulhat.


A Gold-tagok a részt vevő VIP Access-szálláshelyeken a rendelkezésre állástól függően bejelentkezéskor jogosultak lehetnek felminősítésre. A szoba felminősítésére való jogosultság alapja a Hotels.com Rewards-szint a foglalás időpontjában. A VIP Access-szálláshelyek a felminősítést az elsődleges fióktulajdonos számára biztosítják, a kedvezményezettek köre pedig csak a Gold-tag fiókján keresztül foglalt további szobákra terjeszthető ki a szálláshely saját döntése alapján és a rendelkezésre állástól függően. A szoba felminősítése jelentheti egy nagyobb értékű vagy jobb minőségű szobakategória ingyenes biztosítását. A szoba felminősítése helyett az utazók lehetőséget kaphatnak arra, hogy eldöntsék, melyik emeleten vagy egy emelet melyik részén (például a liftektől vagy a jégautomatától távol) legyen a szobájuk. Szobafelminősítést nem lehet foglalni.


A Gold-tagok számára a részt vevő VIP Access-szálláshelyek a rendelkezésre állástól függően biztosíthatják a korai bejelentkezés és a kései kijelentkezés lehetőségét. A korai bejelentkezésre és a kései kijelentkezésre való jogosultság alapja a Hotels.com Rewards-szint a foglalás időpontjában. A korai bejelentkezést és a kései kijelentkezést az elsődleges fióktulajdonos számára biztosítják, a kedvezményezettek köre pedig csak a Gold-tag fiókján keresztül foglaló további utazókra terjeszthető ki a szálláshely saját döntése alapján és a rendelkezésre állástól függően.


MÓDOSÍTÁSOK ÉS MEGSZŰNÉS


Bélyegjei mindaddig nem járnak le, amíg legalább 12 havonta frissíti a fiókját. Ez annyit jelent, hogy ezen időszak alatt Bélyegeket kell gyűjtenie vagy bónusz éjszakákat kell beváltania; ezzel a lejárat automatikusan további 12 hónappal meghosszabbításra kerül. Ha 12 hónap alatt nem gyűjt Bélyeget és nem vált be bónusz éjszakákat, akkor Bélyegjei lejárnak, és fiókja lezárásra kerülhet. Ebben az esetben Bélyegjeit nem adjuk ki újra. Jelentkezzen be a fiókjába és ellenőrizze, hogy mikor járnak le a Bélyegjei.


Fenntartjuk a jogot a szerződési feltételek bármikori módosítására előzetes értesítéssel vagy anélkül, ideértve a Bélyegek gyűjtésére, a különböző tagsági szintekre, azok feltételeire és előnyeire és a bónusz éjszakák beváltására vonatkozó szabályokat, a résztvevő Hotels.com Rewards-szálláshelyek listáját és a bónusz éjszaka maximális értékét. Az ilyen módosításokról Önt e-mailben vagy a Hotels.com weboldalán keresztül tájékoztatjuk, ezért kérjük, rendszeresen ellenőrizze fiókját.


A Hotels.com Rewards-program határozatlan időre szól; fenntartjuk a jogot bármikori lezárására. A Program lezárása esetén Ön a lezárás bejelentésétől számított 30 napon keresztül válthatja még be a fiókjában található bónusz éjszakákat. Ezt követően elveszti bónusz éjszakáit és azokért semmiféle térítésre nem jogosult.
Azzal, hogy Ön a Hotels.com Rewards-program keretében továbbra is Bélyegeket gyűjt és bónusz éjszakákat vált be, elfogadja a jelen szerződési feltételek módosításait. Az Ön felelőssége, hogy tájékozódjon az esetleges módosításokkal kapcsolatban. A feltételek aktuális verziója megtalálható a weboldalunkon.


HOTELS.COM REWARDS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK


Fenntartjuk a jogot tagsága megszüntetésére, amennyiben hűségprogramunkkal visszaél vagy olyan módon használja, ami nem felel meg szerződési feltételeinknek vagy bármilyen szövetségi vagy állami törvénybe, szabályozásba, rendeletbe vagy helyhatósági szabályrendeletbe ütközik. Amennyiben tagságát megszüntetjük, úgy előfordulhat, hogy elveszti összegyűjtött Bélyegjeit és egyéb juttatásait. Fenntartjuk továbbá a jogot arra, hogy szükség esetén megtegyük a szükséges közigazgatási vagy jogi lépéseket, ideértve a büntetőjogi intézkedéseket is.


Mindaddig, amíg Ön a Hotels.com Rewards program tagja, e-mailen jelezzük Ön felé fiókja vagy tranzakciói változásait. Bélyegjeit bármikor visszavonhatjuk. Bélyegjeit nem értékesítheti, nem ruházhatja át és nem vonhatja össze más tagok Bélyegjeivel. A tag halála, családi állapotának változása vagy más jogszabályi esetben a Bélyegek és a bónusz éjszakák nem átruházhatók. Ön elfogadja, hogy minden ilyen jogvita, követelés vagy kereset egyénileg kerül rendezésre, kizárólag az illetékes magyar bíróság által, ill. a magyarországi törvényeknek megfelelően.
A jelen szerződés feltételeivel vagy jogaival és kötelezettségeivel kapcsolatos bármilyen kérdés esetén, azokra és azok értelmezésére Magyarország törvényei az irányadók.


A jelen Program érvénytelen ott, ahol a törvény tiltja. Amennyiben a jelen szerződési feltételek valamely rendelkezését nem érvényesítjük, az nem értelmezhető az adott vagy bármely más rendelkezéssel kapcsolatos joglemondásként. A Programmal kapcsolatos valamennyi kérdésben és vitában döntésünk végleges és megfellebbezhetetlen.

TITKOS ÁRAK

A Hotels.com Titkos árak ("Titkos árak") a következő vásárlók számára érhetők el:
• Hotels.com Rewards tagok;
• felhasználók, akik feloldják a Titkos árakat a weboldalon azzal, hogy feliratkoznak a Hotels.com e-mailjeire; és
• a mobilalkalmazás (meghatározva az alábbi felhasználási feltételekben) felhasználói.
Hotels.com Rewards-tagok - Ha a weboldalon való keresgélés közben be van jelentkezve Hotels.com fiókjába, automatikusan láthatja a Titkos árakat bizonyos hoteleknél, ahol "Titkos ár" címke szerepel.
E-mail feliratkozók - Ha böngész a weboldalon, és nem jelentkezett be Hotels.com Rewards-tagként, akkor is feloldhatja a Titkos árakat, ha feliratkozik a Hotels.com e-mailekre. Ha a hotelek keresési eredményei közt a Titkos árakat látja, kattintson a "Hozzáférés most" lehetőségre, és adja meg e-mail-címét, hogy megkapja őket. Ezek után keresési eredményei közt látni fogja a Titkos árakat bizonyos hoteleknél, ahol a "Titkos ár" címke látható. Ha korábban már feliratkozott e-mailben, a rendszer emlékezhet Önre a böngészője beállításaitól és a feliratkozástól eltelt időtől függően, mely esetben a Titkos árak szintén láthatók lesznek. E-mail-címe megadásával hozzájárul, hogy remek ajánlatokat és akciókról szóló értesítéseket kapjon e-mailben. Ugyanakkor bármikor leiratkozhat, ha valamelyik e-mailünkben a "Leiratkozás" linkre kattint. Ha leiratkozik, többet nem lesz ilyen módon hozzáférése a Titkos árakhoz, hacsak nem iratkozik fel újra.


Mobilalkalmazás felhasználók - A mobilalkalmazás használatakor automatikusan láthatja a Titkos árakat azoknál a válogatott hoteleknél, ahol a "Titkos ár" címke látható. A mobilalkalmazás felhasználó nem fogja látni a Titkos árakat, ha más platformokon keresztül éri el a weboldalt, hacsak nem jelentkezik be Hotels.com Rewards-tagként vagy nem iratkozik fel a Hotels.com e-mailekre.


Titkos árak Általános szerződési feltételek


A Titkos árak csak bizonyos hotelek és bizonyos dátumok esetén érvényesek. A Titkos árak csak akkor láthatók, ha alkalmazhatók az Ön szálláskeresése esetén.
Ahol a Titkos ár egy másik, áthúzott ár mellett látható (pl. "£150 £100"), ott az áthúzott ár a szállás szokásos árát jelenti a Hotels.com oldalon egyéb kedvezmények nélkül.
Ezen Általános szerződési feltételekben az "Árak" szakasz szintén a Titkos árakra vonatkozik. A Titkos árak bármikor megváltozhatnak, ez azonban nem érinti a már elfogadott foglalásokat.

AZ ÁRGARANCIA ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI

Árgarancia – Amennyiben még a (szállodai) tartózkodás megkezdésének napját megelőző napon helyi idő szerint 23 óra 59 percig alacsonyabb árat talál a Hotels.com vagy más szolgáltató webhelyén, felkínáljuk Önnek az árkülönbözetet. A csomagrendszerű foglalásokra nem érvényes ez a garancia. A garanciára az alábbiakban ismertetett további feltételek vonatkoznak.

Igény elküldése
• Nem visszatéríthető foglalás esetén: A Hotels.com az árkülönbözetnek megfelelő értékű kupon kibocsátásával kompenzálja Önt. A kupon a Hotels.com-on történő jövőbeli foglalásra használható fel. Legkésőbb a tartózkodás megkezdését megelőző napon, helyi idő szerint 23 óra 59 percig kapcsolatba kell lépnie az ügyfélszolgálatunkkal, vagy az online árgarancia-űrlap segítségével el kell küldenie igényét. Az alacsonyabb árú szobának elérhetőnek kell lennie, amikor kapcsolatba lép velünk; ezt ügyfélszolgálati munkatársaink ellenőrzik.

• Visszatéríthető foglalás esetén:
a) Ha az alacsonyabb ár a Hotels.com-on található: A szálláshelyen való tartózkodás megkezdését megelőző napon 23 óra 59 percig felhívhatja telefonos ügyfélszolgálatunkat, illetve törölheti meglévő foglalását úgy, hogy bejelentkezik a Hotels.com-ra, és felkeresi a Saját foglalások területet, azt követően pedig újra lefoglalja a szállást a weboldalon, ezúttal az alacsonyabb áron. Ha telefonál, akkor az alacsonyabb árú szobának elérhetőnek kell lennie, amikor kapcsolatba lép velünk; ezt ügyfélszolgálati munkatársaink ellenőrzik. Kérésére az ügyfélszolgálati referens újra lefoglalja a szobát az alacsonyabb áron, a telefonon Ön által közölt fizetési adatokkal. Az ügyfélszolgálati referens törli az eredeti foglalást, és Ön visszakapja az eredetileg kifizetett árat. A Hotels.com azonnal feldolgozza a visszatérítést, azonban a visszatérítés bank által történő feldolgozása akár 30 napot is igénybe vehet.
b) Ha az alacsonyabb ár egy versenytársunk weboldalán található: A Hotels.com visszatéríti az árkülönbözetet. Legkésőbb a tartózkodás megkezdését megelőző napon, helyi idő szerint 23 óra 59 percig kapcsolatba kell lépnie az ügyfélszolgálatunkkal, vagy az online árgarancia-űrlap segítségével el kell küldenie igényét. Az alacsonyabb árú szobának elérhetőnek kell lennie, amikor kapcsolatba lép velünk; ezt ügyfélszolgálati munkatársaink ellenőrzik. A Hotels.com a kérés ellenőrzését követően feldolgozza a visszatérítést, a visszatérítésnek a bank által történő feldolgozása azonban akár 30 napot is igénybe vehet.
Az összehasonlításnak azonos útvonaltervre kell vonatkoznia – Az Árgarancia csak pontos útvonaltervi egyezésekre érvényes, ideértve a szálláshelyet, a szobatípust, a lemondásra vonatkozó szabályokat és a Hotels.com weboldalán végrehajtott foglalás utazási dátumait. Ezenfelül az összehasonlításnak ugyanarra a szálláshelyre kell vonatkoznia, melyet különállóan foglalt egy másik weboldalon. Ennek megfelelően a garancia nem vonatkozik más weboldalon csomagban foglalt szálláshelyre. Az Árgarancia a lefoglalt utazás költségére érvényes, ahogyan az a foglalás-visszaigazolásban szerepel a foglaláskor beszedett adókkal és díjakkal együtt. A garancia nem vonatkozik a harmadik fél által beszedett adókra és díjakra, így például azokra az adókra és díjakra sem, amelyeket Önnek közvetlenül a szállodában kell megfizetnie. Az Árgarancia nem vonatkozik az olyan weboldalakon végzett foglalásokra sem, ahol a szálláshely vagy a foglalás egyéb részletei csak a foglalás végrehajtását követően ismerhetők meg. Önnek meg kell felelnie az alacsonyabb ár igénybevételére vonatkozó valamennyi feltételnek, ideértve egyebek között a lakóhelyre, területre és életkorra vonatkozó előírásokat.

Az összehasonlításhoz használt árnak elérhetőnek kell lennie a széles nyilvánosság számára – Az Árgarancia csak azokra az árakra vonatkozik, amelyeket meghirdettek, és amelyek elérhetők a nagyközönség számára. Ez vonatkozik Titkos árainkra is. Az Árgarancia nem vonatkozik a versenytársak tagságiprogram-oldalain ajánlott árakra, a vállalati kedvezmények keretében kínált árakra, a csoportos, charter- és jutalomprogramokra, az ajándékutakra, találkozókra, konferenciákra vonatkozó árakra, a viszonteladói és járatközi árakra, az árverésen vagy hasonló eljárás során megállapított és a kuponnal vagy más promóción keresztül kínált olyan árakra, amelyek nem elérhetők a széles nyilvánosság számára. Az alacsonyabb ár nem származhat olyan weboldalról, ahol telefonálni kell az árajánlatért, sem e-mailben tett ajánlatból.

Igényellenőrzés – A Hotels.com minden igényt ellenőriz. Nem fogadunk el olyan, alacsonyabb árról szóló képernyőképeket vagy egyéb állítólagos bizonyítékokat, melyeket nem tudunk független forrásból megerősíteni. Olyan igényeket sem fogadunk el, melyek saját kizárólagos belátásunk szerint nyomtatási vagy egyéb hibából származnak, illetve csalárd vagy rosszhiszemű ajánlatra utalnak.

Ellenőrzött igények visszatérítése (csak a visszatéríthető foglalások esetében) – Ellenőrzött visszatérítési igények esetén jóváírás történik a foglaláshoz használt kártyán. Ha foglaláskor fizetett a szállodai tartózkodásért, akkor az igény ellenőrzésekor térítjük vissza az árkülönbözetet. Ha azt a lehetőséget választotta, hogy később, a szállodában fizet a Hotels.com weboldalon végzett foglalásért, és egy másik weboldalon találta az alacsonyabb árat, akkor érkezéskor a szállodában az eredeti összeget kell megfizetnie, mi pedig a tartózkodását követően fogjuk visszatéríteni az árkülönbözetet. Megjegyzés: akár 30 napig, illetve a következő számlázási ciklusig is eltarthat, hogy az esetleg visszatérített összeg megjelenjen a számláján.
Kuponok (csak a nem visszatéríthető foglalások esetében) – Kérelmének beküldését és a Hotels.com általi ellenőrzését követően azonnal elküldjük Önnek e-mailben a kuponokat. A kuponok a vonatkozó feltételek rendelkezései szerint használhatók fel (lásd fentebb, a „Kedvezménykódok felhasználási feltételei” című szakaszt).

Módosítások – Saját belátásunk szerint fenntartjuk magunkat a jogot az Árgarancia módosítására, megszüntetésére, illetve elérhetőségének korlátozására bárki számára, bármikor, bármilyen okból, bármiféle indoklás, illetve előzetes értesítés és felelősség nélkül. A foglalás idejében érvényes feltételek határozzák meg a garanciára való jogosultságát. Ha a felhasználási feltételek bármely kitételét nem tudjuk betartatni, az nem jelenti a kitétel érvényességéről való lemondást.

UTAZÁSI CÉLÁLLOMÁSOK

Bár a legtöbb út, a nemzetközi célállomásokra történő utazásokat is beleértve, zavarok nélkül zajlik le, bizonyos célállomások nagyobb kockázattal járnak, mint mások. A Hotels.com arra ösztönzi az utasokat, tekintsék meg az Egyesült Királyság Külügyminisztériuma által kiadott utazási tilalmakat, figyelmeztetéseket, hirdetéseket és tanácsokat: http://www.fco.gov.uk/en/travel-and-living-abroad/travel-advice-by-country/.

BIZONYOS NEMZETKÖZI CÉLÁLLOMÁSOKRA VALÓ UTAZÁS ÉRTÉKESÍTÉSI AJÁNLATÁVAL A HOTELS.COM NEM JELENTI KI, VAGY NEM GARANTÁLJA, HOGY AZ ILYEN HELYEKRE VALÓ UTAZÁS TANÁCSOS VAGY KOCKÁZATMENTES, ÉS NEM FELEL AZ ILYEN CÉLÁLLOMÁSOKRA TÖRTÉNŐ UTAZÁSBÓL ESETLEGESEN EREDŐ KÁROKÉRT VAGY VESZTESÉGEKÉRT.

EZEN ÜZLETSZABÁLYZAT MÓDOSÍTÁSA

A Hotels.com fenntartja magának a jogot az e weboldalon ismertetett üzletszabályzat és tájékoztatók módosítására, és Ön vállalja, hogy elfogadja és magára nézve kötelezőnek tartja ezt az üzletszabályzatot és tájékoztatókat, amint ezek hatályban vannak e weboldal és annak kínálata Ön által történő használatának időpontjában.

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

A jelen szerződést Magyarország törvényei szabályozzák. Ön ezennel elfogadja Magyarország bíróságainak kizárólagos joghatóságát és helyszínét, a jelen weboldal használatából eredő vagy ezzel kapcsolatos minden jogvitában. A weboldal használata nem engedélyezett egyetlen olyan joghatóság területén sem, amely nem biztosítja a jelen szerződési feltételekben szereplő valamennyi rendelkezés hatályosságát, beleértve, - korlátozás nélkül - a jelen bekezdést is.

Ön tudomásul veszi, hogy Ön és a Hotels.com között e szerződés eredményeként vagy e weboldal használatából eredően nem jön létre semmilyen közös vállalkozás, partnerség, munkaviszony vagy megbízásos jogviszony.

A Hotels.com részéről e szerződés teljesítése a hatályos törvényektől és jogi eljárástól függ, és e szerződésben semmi sem tekinthető úgy, hogy a Hotels.com lemondana a törvényes végrehajtási jogáról, vagy arról, hogy érvényesítse az e weboldal Ön által történő használatára vonatkozó követelményeket, vagy a Hotels.com részére az ilyen használattal kapcsolatban átadott vagy általa összegyűjtött információk Ön által történő használatára vonatkozó követelményeket.

Ha e szerződés bármely része érvénytelen vagy érvényesíthetetlen az alkalmazandó jog szerint, többek között beleértve a fenti garanciát kizáró és a felelősséget korlátozó feltételeket, akkor az érvénytelen vagy érvényesíthetetlen rendelkezést fel kell váltani olyan érvényes, érvényesíthető rendelkezéssel, amely a lehető legközelebb áll az eredeti rendelkezés szándékához, és a szerződés továbbra is hatályban marad.

E Szerződés (és az ebben hivatkozott bármely más feltétel és módozat) a teljes megállapodást képezi Ön és a Hotels.com között e weboldal tárgyában, és hatályon kívül helyez minden korábbi vagy ezzel egyidejű tájékoztatást és javaslatot, függetlenül attól, hogy az elektronikus úton, szóban vagy írásban került-e átadásra az ügyfél és a Hotels.com között e weboldal tárgyában. E szerződés és az elektronikus formában közölt bármilyen tájékoztató nyomtatott változata az e szerződéssel kapcsolatos vagy ezen alapuló bírósági vagy igazgatási eljárásban benyújtható ugyanolyan mértékben és ugyanolyan feltételekkel, mint az eredetileg is nyomtatott formában készült és nyilvántartott más üzleti dokumentumok és iratok.

A társaságok, termékek, személyek, szereplők és/vagy adatok itt említett fiktív neve nem képvisel semmilyen valós személyt, társaságot, terméket vagy eseményt.
Minden jogot fenntartunk, amely itt nincs kifejezetten megadva.

A HOTELS.COM WEBOLDAL HASZNÁLATA

A Hotels.com weboldal kizárólag arra szolgál, hogy segítse az ügyfeleket az utazással kapcsolatos áruk és szolgáltatások elérhetőségének megállapításában, és jogszerű lefoglalások vagy egyéb üzleti tranzakciók lebonyolításában a szállítókkal, és nem szolgál semmilyen más célra. Ön garantálja, hogy 18 évesnél idősebb személy, és jogképességgel rendelkezik e szerződés megkötésére és e weboldal használatára az itt közölt üzletszabályzat szerint. Ön vállalja a pénzügyi felelősséget e weboldal minden használatáért (beleértve fiókjának mások általi használatát is, minden korlátozás nélkül beleértve az Önnel együtt élő kiskorúakat). Ön vállalja, hogy felügyeletet gyakorol e weboldalnak az Ön nevében vagy számlájára eljáró kiskorúak részéről történő minden használat felett. Önt azt is garantálja, hogy az Ön vagy a háztartásának más tagjai által e weboldal használata során megadott minden információ igaz és pontos. Bármilyen spekulációs célú, hamis vagy csaló foglalás, vagy bármilyen keresletet feltételező foglalás bármilyen korlátozás nélkül tilos. Ön vállalja, hogy az e weboldalon elérhető, az utazási szolgáltatások lefoglalásával kapcsolatos lehetőségeket csak jogszerű foglalásokra, vagy a saját céljára, vagy olyan más személy céljára történő vásárlásra használja, aki számára ezt törvényesen teheti. Ön tudomásul veszi, hogy a webhely túlzott használata, az azon végzett gyanús tevékenységek, a csalás jelei, vagy az utazási szolgáltatásokkal és a foglalásokkal való visszaélések a Hotels.com oldalán az Ön nevével, e-mail címével vagy fiókjával végzett foglalások törlését, valamint a kapcsolódó Hotels.com-fiókok lezárását eredményezhetik. Amennyiben bármilyen tisztességtelen tevékenységet végez, a Hotels.com fenntartja a jogot a szükséges jogi lépések megtételére, és Önt a Hotels.com-ot ért anyagi károkért felelőssé tehetik, beleértve a perköltségek és egyéb károk megtérítését. A foglalások törlésének, valamint a fiók felfüggesztésének vagy lezárásának vitatásához lépjen kapcsolatba az ügyfélszolgálattal.

SZÁLLÍTÓI SZABÁLYOK ÉS KORLÁTOZÁSOK
Külön szerződési feltételek vonatkoznak az Ön foglalására, illetve az Ön által kiválasztott utazással kapcsolatos árucikkek és szolgáltatások megvásárlására. Kérjük, gondosan tekintse át ezeket a szerződési feltételeket. Ön vállalja, hogy betartja a bármely szállító által megállapított vásárlási üzletszabályzatot, akivel üzletet kíván kötni, többek között beleértve minden összeg kifizetését esedékességkor, és a szállítónak a viteldíjak, a termékek vagy szolgáltatások kaphatóságára és használatára vonatkozó szabályzata és korlátozásai betartását is. Fenntartjuk a jogot a foglalása törlésére, amennyiben a teljes összeg nem kerül időben kifizetésre. Ön tudomásul veszi, hogy előfordulhat, hogy egyes, szolgáltatásokat és/vagy tevékenységeket kínáló külső szolgáltatók megkövetelhetik, hogy az általuk kínált szolgáltatás és/vagy tevékenység igénybevételét joglemondó nyilatkozat aláírásához kötik. Ön tudomásul veszi, hogy bármely ilyen szállítói üzletszabályzat bármilyen megsértése az Ön foglalásának/foglalásainak vagy a vásárlásának törléséhez, vagy a repülőjárat, a szálloda vagy az autó igénybevételének megtagadásához, a foglalás(ok)ra és a vételre már kifizetett bármilyen pénze lefoglalásához vezethet, és a Hotels.com megterheli a számláját minden költséggel, ami a Hotels.com részéről felmerült az ilyen szabálysértés következtében. Teljes mértékben Ön felel az e weboldal használatából eredő minden teher, díj, illeték, adó és költség tekintetében.

FOGLALÁS CSOPORTOK SZÁMÁRA

8-nál több szobát nem foglalhat le online módon ugyanabban a szállodában, illetve ugyanarra a tartózkodási időre. Ha azt állapítjuk meg, hogy különböző foglalások során Ön összességében több mint 8 szobát foglalt le, akkor jogunkban áll törölni a foglalásait és felszámítani az esedékes lemondási/törlési díjat. Ha vissza nem térítendő előleget vagy foglalót fizetett, az el fog veszni. Ha 9 vagy több szobát kíván foglalni, akkor telefonon vagy a csoportos utazási űrlap online kitöltésével kapcsolatba kell lépnie az Expedia csoportos utazásokkal foglalkozó munkatársával. A csoportos utazásokkal foglalkozó egyik munkatársunk megvizsgálja kérését, és felveszi Önnel a kapcsolatot a foglalást illetően. Előfordulhat, hogy Önnek szerződést kell kötnie és/vagy vissza nem térítendő foglalót kell fizetnie.

HOSSZÚ TARTÓZKODÁSRA TÖRTÉNŐ FOGLALÁS
A weboldalon nem foglalhat 28 éjszaknál hosszabb időtartamra ugyanazon a szálláshelyen. Ha megállapítjuk, hogy különálló foglalásokban összesen több mint 28 éjszakára foglalt szállást, törölhetjük a foglalásait, és lemondási díjat számíthatunk fel, ha lemondási díj vonatkozik a foglalásokra. Amennyiben vissza nem térítendő foglalót fizetett, a foglaló elvész. Ha 29 vagy több éjszakára kíván szállást foglalni, a Hotels.com hosszú tartózkodási szakértőihez kell fordulnia telefonon, vagy a weboldalon ki kell töltenie a hosszú tartózkodásos utazásra vonatkozó űrlapot. Egy hosszú tartózkodási szakértőnk megvizsgálja kérését, és felveszi Önnel a kapcsolatot a foglalás lebonyolításának ügyében. Előfordulhat, hogy Önnek írásos szerződést kell kötnie és/vagy vissza nem térítendő foglalót kell fizetnie.

VALUTAÁTSZÁMÍTÓ

A valutaárfolyamok különböző nyilvánosan hozzáférhető forrásokon alapulnak, és csak útmutatóként lehet ezeket használni. Az árfolyamok pontosságát nem ellenőrizzük, és a tényleges árfolyamok változhatnak. A valutaárfolyamok listáját nem frissítjük minden nap. Ellenőrizze, hogy a Valuta Átszámítón ténylegesen az a nap szerepel-e, amikor a valuta utoljára frissítve lett. Az e kérésre megadott információ hitünk szerint pontosak, de a Hotels.com, annak leányvállalatai és/vagy szállítói nem garantálják, vagy nem szavatolják pontosságukat. Az ilyen információ bármilyen pénzügyi célra történő használata esetén a Hotels.com azt tanácsolja az ügyfélnek, hogy szakértővel konzultáljon a valutaárfolyamok pontosságának ellenőrzése céljából. A Hotels.com, annak leányvállalatai és/vagy szállítói nem adnak felhatalmazást ezen információk semmilyen más célra történő felhasználására, csak személyes célra használhatók, és a maximálisan lehetséges mértékben tiltják az ilyen információk kereskedelmi célokra történő viszonteladását, viszonteladói terjesztését és felhasználását.

SZERZŐI JOGOKKAL ÉS VÉDJEGYEKKEL KAPCSOLATOS TÁJÉKOZTATÁS

A jelen Webhely teljes tartalmának szerzői jogára: © 2015 Hotels.com, L.P. Minden jog fenntartva. A Hotels.com, L.P. nem vállal felelősséget a nem általa üzemeltetett webhelyek tartalmáért. A Hotels.com, a Hotels, a Hotels.com, a Finding You the Perfect Place, a Five Star, a Hotel Price Index, a Hoteles, a Hotles, a HPI, az IAN, az IAN.com, a Wake Up Happy, a Hotels.com Rewards, a Smart Character, a Hotels.com Rewards emblémája és a Hotels.com emblémája a Hotels.com, L.P. védjegye vagy bejegyzett védjegye az Amerikai Egyesült Államokban és/vagy más országokban. A szereplő egyéb emblémák, termék- és vállalatnevek tulajdonosuk védjegyei lehetnek.

Ha tudomására jut valamely márkánkkal kapcsolatos jogsértés, kérjük, ezt jelezze a következő e-mailcímre küldött üzenetben: hotline@expedia.com. Ezen az e-mail címen kizárólag a jogsértéssel kapcsolatos bejelentéseket várjuk.

A SZERZŐI JOG MEGSÉRTÉSÉNEK BEJELENTÉSE ÉS AZ ELLENTMONDÁS

A Hotels.com tiszteletben tartja mások szerzői jogait. Ha Ön jóhiszeműen úgy véli, hogy az általunk üzemeltetett tartalom sérti az Ön szerzői jogait, akkor Ön (vagy az Ön képviselője) küldhet számunkra egy, a következő tartalmú írásbeli bejelentést. Ha a panasz nincs megfelelően kitöltve, illetve ha nem teljes, akkor nem áll módunkban foglalkozni vele.

1. Annak a munkának a pontos meghatározása, amelyre vonatkozólag az állítólagos jogsértés történt.
2. Annak az anyagnak a pontos meghatározása, amely az Ön állítása szerint sérti a szerzői jogi védelem alatt álló munkát, továbbá olyan információ (például a jogsértő anyagra mutató hivatkozás), amelynek alapján az illető anyagot meg tudjuk keresni a Webhelyen.
3. Az Ön kapcsolattartási adatai, hogy válaszolni tudjunk panaszára, ha lehetséges, e-mail címmel és telefonszámmal.
4. Nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy Ön „jóhiszeműen azt vélelmezi, hogy a szerzői jogot sértőként megnevezett anyagra vonatkozóan sem a szerző, sem annak képviselője, sem pedig a jogszabályok nem adtak felhatalmazást”.
5. Nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy „a bejelentésben található információk pontosak, és büntetőjogi felelősségének tudatában kijelenti, hogy a panaszt tevő fél jogosult az állítólagosan sérelmet elszenvedő kizárólagos jog tulajdonosának nevében fellépni”.
6. A bejelentést annak a személynek kell aláírnia, aki jogosult az állítólagosan sérelmet elszenvedő kizárólagos jog tulajdonosának nevében fellépni.

A jelen Webhellyel kapcsolatos bejelentéseket a következő e-mail címre küldje a panasz lehető leggyorsabb orvoslása érdekében: hotels-copyright@hotels.com.

A bejelentést az alábbi kapcsolattartási címre is elküldheti:
Hotels.com, L.P.
Attn: IP/Trademark Legal Dept., DMCA Complaints
c/o NRAI
16055 Space Center Blvd., Suite 235
Houston, TX 77062, USA

VAGY faxon a következő faxszámra: (+1) 425 679-7251, Attn: IP/Trademark Legal Dept., DMCA Complaints

A fenti követelményeket kielégítő összes bejelentést kivizsgáljuk. Ha egy ilyen bejelentés hatására eltávolítunk vagy elérhetetlenné teszünk valamilyen anyagot, akkor értesíthetjük az érintett webhely vagy tartalom tulajdonosát vagy adminisztrátorát, hogy ő ellentmondással élhessen.

Javasoljuk, hogy bejelentés megtétele előtt kérjen jogi tanácsot. A bejelentésében szereplő minden olyan téves állításért, amely szerint valamely tartalom vagy tevékenység jogsértő, Ön kártérítési felelősséggel tartozhat (ideértve a költségek és az ügyvédi díjak megtérítését is). Egy online tartalmat érintő esetben (Lásd: Online Policy Group vs. Diebold, Inc.) egy vállalat több mint 100 000 $-t fizetett ki költségekre és ügyvédi díjakra, miután bebizonyosodott, hogy a szóban forgó tartalomra az USA méltányos felhasználásra vonatkozó doktrínájának védelme érvényes.

Ha további kérdése van a Hotels.com-ot érintő DMCA-eljárással kapcsolatban, hívja munkatársunkat a következő telefonszámon: (+1) (425) 679-3753.

FIÓK MEGSZÜNTETÉSE

A Digital Millennium Copyright Act („DMCA”) törvénynek és más alkalmazandó jogszabályoknak megfelelően a Hotels.com kialakított egy olyan irányelvet, amelynek alapján megfelelő körülmények között és a Hotels.com saját belátása szerint megszüntetheti az ismételten jogot sértő előfizetők, illetve fióktulajdonosok fiókját. A Hotels.com-nak joga van továbbá saját belátása szerint korlátozni minden olyan felhasználó Webhelyhez való hozzáférését és/vagy megszüntetni minden olyan felhasználó fiókját, aki megsérti mások szellemi tulajdonhoz való jogait, függetlenül attól, hogy ezt ismételve követi-e el. Ha Ön úgy véli, hogy egy fióktulajdonos vagy előfizető ismételt jogsértést követ el, akkor kérjük, hogy bejelentésében adjon elegendő információt ahhoz, hogy ellenőrizni tudjuk, hogy az illető fióktulajdonos vagy előfizető valóban ismételt jogsértés követ-e el.

ELLENTMONDÁS

A Hotels.com nem tűri a szerzőijog-sértésre vonatkozó hamis bejelentéseket. Ha Ön úgy véli, hogy a webhelyünkön Ön által megjelentetett tartalom tévesen, szerzőijog-sértésre vonatkozó téves bejelentés eredményeképp lett eltávolítva, DMCA ellentmondást (DMCA Counter-Notice) juttathat el hozzánk. Amikor megkapjuk a megfelelően kitöltött ellentmondást, azt továbbítjuk a panaszt benyújtó jogtulajdonoshoz. A DMCA alapján az USA-ban visszaállíthatjuk az Ön tartalmát, ha a jogtulajdonos az Ön ellentmondásának kézhezvételétől számított 10 munkanapon belül nem fordul Ön elleni keresettel bírósághoz.

Ha ellentmondással kíván élni felénk, akkor faxon vagy postai úton írásban kell eljuttatnia hozzánk az alábbiakat tartalmazó nyilatkozatot. Az ellentmondásban szereplő minden olyan lényeges téves állításért, amely szerint valamely tartalom nem sérti mások szerzői jogait, Ön kártérítési felelősséggel tartozik (ideértve a költségek és az ügyvédi díjak megtérítését is). Ha nem biztos abban, hogy valamely anyag valóban nem sérti mások szerzői jogait, akkor javasoljuk, előbb kérjen jogi tanácsot.

Ellentmondásának gyorsabb feldolgozhatósága érdekében kérjük, hogy nyilatkozatát a következőknek megfelelően készítse el:
1. Azonosítsa a tévesen eltávolított vagy elérhetetlenné tett konkrét tartalmat. Jelezze, hogy az adott tartalom hol jelent meg a Hotels.com webhelyén. Ha lehetséges, adja meg az URL-címet.
2. Adja meg saját nevét, levelezési címét, telefonszámát és e-mail címét. Továbbá nyilatkozzon arról, hogy elfogadja az Ön címe szerinti, illetőleg ha az Ön címe nem az Amerikai Egyesült Államokban található, akkor a Hotels.com, L. P. székhelye szerinti joghatósági területen működő Szövetségi Kerületi Bíróság (Federal District Court) illetékességét, valamint nyilatkozzon arról, hogy elfogadja az Ön tartalmára vonatkozóan bejelentést tevő fél vagy annak képviselője kezdeményezésére kiadott idézést.
3. Foglalja bele a következő nyilatkozatot: „Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a fent körülírt tartalom eltávolítása, illetve elérhetetlenné tétele legjobb tudomásom szerint tévedés vagy téves azonosítás eredménye.”
4. Írja alá a dokumentumot.
5. Az írásba foglalt ellenmondást küldje el a következő címre:
Hotels.com, L.P.
Attn: IP/Trademark Legal Dept., DMCA Complaints
c/o NRAI
16055 Space Center Blvd., Suite 235
Houston, TX 77062, USA

VAGY faxon a következő faxszámra: (+1) 425 679-7251, Attn: IP/Trademark Legal Dept., DMCA Complaints

Ha további kérdése van a Hotels.com-ot érintő DMCA-eljárással kapcsolatban, hívja munkatársunkat a következő telefonszámon: (+1) 425 679-3753.

FELHASZNÁLÓI VÉLEMÉNYEK, MEGJEGYZÉSEK, KÉPEK ÉS TARTALMAK
A Hotels.com hotelekkel és egyéb nyaralási vagy utazási élményekkel kapcsolatban közzétehet véleményeket, megjegyzéseket, fényképeket és egyéb anyagokat („Vélemények”). A Hotels.com az e weboldalon elérhető lehetőségek felhasználói számára ajánlhatja továbbá a Vélemények közzétételét („Felhasználói Vélemények”). Ön lemond bármilyen tulajdonosi jogról az ilyen Felhasználói Vélemények tekintetében, és ezek szabadon felhasználhatók, másolhatók, terjeszthetők és közzétehetők bármilyen hordozón, és bármilyen formában a Hotels.com vagy leányvállalatai részéről, az Ön engedélye nélkül. Ha ilyen közzétételi lehetőséget ajánlunk, Ön kifejezetten tudomásul veszi, hogy csak olyan Felhasználói Véleményeket nyújt be, amelyek az adott szolgáltatásra vonatkoznak, teljesítik ezen üzletszabályzat követelményeit, és az e weboldalon látható bármilyen kísérő útmutató előírásait is. Ön nem kizárólagos, jogdíjmentes, korlátlan időre szóló, átruházható, visszavonhatatlan és teljes egészében allicencbe adható jogot biztosít a Hotels.com valamint leányvállalatai és kapcsolt vállalkozásai (együttesen: a "Hotels.com Társaságok"), valamint azon kapcsolt vállalkozásként, társmárkaként működő és/vagy belinkelt webhely-partnerek (együttesen: a "Hotels.com Kapcsolt Webhelyek") számára, amelyeken keresztül a szolgáltatást nyújtjuk, hogy (a) a felhasználói véleményeket a világ bármely pontján, bármely, jelenleg ismert, vagy a jövőben feltalált médiában felhasználják, reprodukálják, módosítsák, adaptálják, lefordítsák, terjesszék, közzétegyék vagy azokból származékos műveket hozzanak létre, és (b) hogy felhasználják az Ön által a felhasználói véleményhez megadott nevet. Ön tudomásul veszi, hogy a Hotels.com társaságok saját döntésük szerint megnevezhetik Önt, mint felhasználói visszajelzései szerzőjét (pl. úgy, hogy a beküldött visszajelzés mellett szerepeltetik nevét és települését), továbbá fenntartják a jogok az ilyen visszajelzések megosztására szállítói partnereinkkel. Ön továbbá feljogosítja a Hotels.com társaságokat, hogy jogi eljárást kezdeményezzenek bármely olyan természetes vagy jogi személlyel szemben, aki a jelen Felhasználási Feltételek megsértésével sérti az Ön vagy a Hotels.com társaságok felhasználói visszajelzésekhez fűződő jogait. Ön tudomásul veszi, hogy a felhasználói visszajelzések nem bizalmasak és nem jogvédettek. Ön kifejezetten lemond minden, az Ön felhasználói visszajelzéseiben esetlegesen megtestesülő személyhez fűződő jogról (ideértve a szerző megnevezéséhez és a mű sértetlenségéhez fűződő jogot), és elfogadja, hogy mi, a Hotels.com kapcsolt vállalkozásai valamint partnereink és engedélyeseink az Ön felhasználói visszajelzéseit közzétehetik, felhasználhatják, módosíthatják, törölhetik vagy egyéb módon hasznosíthatják.

Konkrétan az ilyen szolgáltatás igénybe vételével Ön kijelenti és garantálja, hogy:
• a közzétett Felhasználói Véleményeknek Ön a szerzője, vagy egyéb módon Ön gyakorol felettük minden ellenőrzési jogot;
• a közzététel időpontjában a benyújtott Felhasználói Vélemények pontosak;
• az Ön által átadott Felhasználói Vélemények nem sértik a Hotels.com igénybe vételi üzletszabályzatának, útmutatóinak vagy irányelveinek semmilyen előírását (ahogy az esetenként alkalmazandó);
• nem fog szándékosan vagy gondatlanul közzétenni olyan információt, amely sértő vagy támadó jellegű lehet bárki személy vagy annak tevékenysége tekintetében, ön nem tesz közzé semmilyen megjegyzést, információt vagy anyagot, ami nem igaz; rosszindulatú; becsületsértő; megalázó; obszcén; vagy észszerűen ilyennek tekinthető;
• nem jár el megtévesztő vagy csaló módon, és nem foglalkozik semmilyen csaló vagy törvénybe ütköző tevékenységgel, vagy nem mozdít elő ilyen tevékenységet;
• nem tesz közzé, vagy nem terjeszt semmiféle olyan információt vagy anyagot, amely bármilyen harmadik fél tulajdonában áll, az ilyen fél ehhez adott kifejezett írásos hozzájárulása nélkül.
• Valamennyi beküldött fényképre a fényképek beküldésével kapcsolatos irányelveink vonatkoznak.

Felhívjuk figyelmét, hogy az ezen a weboldalon közölt visszajelzések ellenőrzött felhasználóktól származnak, akik megszálltak egy a Hotels.com-on vagy az Expedia csoport más márkaneve alatt működő weboldalon foglalt szálláshelyen. A Hotels.com a végfelhasználók által webhelyeinken keresztül beküldött fényképeknek nem tulajdonosa, azok tulajdonosaival nem áll semmiféle jogviszonyban és a beküldött fényképek nem szükséglépen a Hotels.com álláspontját képviselik.

A Hotels.com nem szerkeszti a benyújtott Véleményeket vagy Felhasználói Véleményeket, és a törvényben megengedett legnagyobb mértékig semmiképpen nem felel, vagy nem tartozik felelősséggel az ilyen Véleményekért vagy Felhasználói Véleményekért, vagy azok későbbi közzétételéért, használatáért vagy terjesztéséért. Továbbá a Hotels.com nem foglalkozik semmilyen Véleményben vagy Felhasználói Véleményben kifejtett nézetek vagy megjegyzések ellenőrzésével, jóváhagyásával vagy engedélyezésével, ezek az ilyen véleményeket megküldő magánszemélyek személyes nézetei. A szolgáltatás keretében látható vélemények vagy megjegyzések alapján hozott bármilyen döntést mindenki a maga kockázatára hozza meg. Időről-időre előfordulhat, hogy a Hotels.com különböző ösztönzőket (pl. árengedmény-kuponokat, nyereménysorsolásokat) kínál ügyfeleinek felhasználói visszajelzések beküldéséért. Számunkra rendkívül fontos, hogy a felhasználói vélemények őszinték és részrehajlásmentesek legyenek, ezért felhívjuk figyelmét, hogy az ösztönzők attól függetlenül rendelkezésre állnak, hogy a hozzászólás kedvező vagy kedvezőtlen.

A Hotels.com fenntartja magának a jogot, hogy bármilyen okból saját hatáskörben elutasítsa bármilyen Vélemény, vagy Felhasználói Vélemény közzétételét, vagy azt levegye a weboldalról (értesítés nélkül). Többek között ez olyan helyzeteket foglal magában, amikor a Hotels.com-hoz harmadik fél panaszt nyújt be, és/vagy a Hotels.com okkal hiszi, hogy megsértették ezt az üzletszabályzatot.

.

FÉNYKÉPEK BEKÜLDÉSÉRE VONATKOZÓ IRÁNYELVEK

Bármely, Ön által beküldött fényképnek meg kell felelnie a következőknek:

A fényképeknek:

· A tárgyhoz tartozónak kell lenniük – Minden fényképnek relevánsnak kell Lennie a szálláshely, étterem, elhelyezkedés vagy általános utazási tapasztalat tekintetében.
· A közösség számára megfelelőnek és családbarátnak kell lenniük –
Ø Ne nyújtson be illegális, obszcén, pornográf, közönséges, vulgáris vagy sértő képeket.
Ø Ne nyújtson be olyan fényképeket vagy anyagokat, amelyek sértik más természetes vagy jogi személyek magánélethez fűződő és személyiségi jogait.
Ø Ne nyújtson be gyermekekről vagy külső felekről szóló információkat azok (illetve, a 13 évnél fiatalabb gyermekek esetében a szüleik) engedélye nélkül.
Ø A 13 évnél fiatalabb gyermekek nem nyújthatnak be fényképeket vagy egyéb anyagokat.
· Eredetinek kell lenniük – Csak a saját fényképeit nyújthatja be. Ne nyújtson be semmilyen más, személyes vagy kereskedelmi forrásból származó fényképet. Ne nyújtson be olyan fényképeket, amelyek bármely külső fél szerzői jogát, védjegyét vagy egyéb tulajdonjogát sértik.
· Nem lehetnek kereskedelmi tartalmúak – Ne nyújtson be olyan fényképeket, amelyen logók, márkák, promóciós anyagok vagy egyéb kereskedelmi célú tartalmak szerepelnek.
· Nem nyújthatók be kártékony fájlok – Ne nyújtson be olyan fényképeket, amelyek vírusokat vagy egyéb olyan kártékony kódot tartalmaznak, amely akár szándékosan, akár szándékosság nélkül kárt okozhatnak a Hotels.com és felhasználói számítógépeiben és rendszereiben.
Fájlokra vonatkozó korlátozások: A fényképek mérete nem haladhatja meg az 5MB-t. A fényképek kizárólag .jpg, .bmp, .gif vagy .png formátumban nyújthatók be.

A „mi”, a „bennünket”, a „Vállalat” és a „Hotels.com” kifejezések a Hotels.com, L.P.-re, a texasi korlátolt felelősségű partnerségre, székhelyének címe 10440 North Central Expressway, Suite 400, Dallas TX, 75231, USA, valamint leányvállalataira és/vagy megfelelő szállítóira és szolgáltatóira („Hotels.com”) vonatkoznak, és az „Ön” a nálunk fiókot nyitó magánszemélyt és/vagy azt az ügyfelet jelenti, aki közvetlenül e weboldalon keresztül nálunk, vagy közvetve a szolgáltatásaink nyújtásában közreműködő bármely leányvállalatunk révén foglal le szolgáltatást. E weboldalt Önnek ajánljuk, és ez attól a feltételtől függ, hogy módosítás nélkül elfogadja az itt ismertetett, a helyfoglalás időpontjában érvényes üzletszabályzatot és tájékoztatókat. Fiókjának minden használata és a fiókjával kapcsolatos információk részünkről történő felhasználása a rajtunk keresztül történő helyfoglalásokkal együtt az alábbi üzletszabályzattól és tájékoztatóktól függ. E weboldalnak az Ön részéről történő használata azt jelenti, hogy Ön elfogadja a teljes üzletszabályzatot és a tájékoztatókat. Ha nem fogadja el ezt az üzletszabályzatot, akkor nem jogosult használni ezt a weboldalt. A Hotels.com az e szerződésben foglalt intézkedések előnyeit kiterjesztheti az Egyesült Királyságban Hotels.com néven online utazási szolgáltatásokat nyújtó leányvállalataira is.

A SZEMÉLYES ÉS NEM KERESKEDELMI CÉLÚ HASZNÁLATRA VONATKOZÓ KORLÁTOZÁS

Ez a weboldal az Ön személyes és nem kereskedelmi célú használatára szolgál. Az e weboldalon lévő tartalom és információ (többek között beleértve az utazási szolgáltatások árát és elérhetőségét), valamint az ilyen tartalom és információ szolgáltatására rendelkezésre álló infrastruktúra a Hotels.com vagy a szállítóinak és szolgáltatóinak tulajdonát képezi. Ezért e weboldal használatának előfeltételeként Ön vállalja, hogy nem használja (közvetlenül vagy közvetve) ezt a weboldalt, vagy annak tartalmát, vagy az információt semmilyen kereskedelmi vagy nem személyes célra. Bár korlátozott számban készíthet másolatokat az útinaplójáról (és a kapcsolódó dokumentumokról) az e weboldalon át vásárolt utazáshoz vagy szolgáltatásokhoz, Ön vállalja, hogy nem módosít, nem másol, nem terjeszt, nem ad át, nem mutat be, nem készít, nem sokszorosít, nem tesz közzé, nem engedélyez, nem hoz létre származékos munkákat, nem ruház át, nem ad el, vagy viszonteladóként nem forgalmaz semmilyen, e weboldalról szerzett információt, szoftvert, termékeket vagy szolgáltatásokat. Továbbá, függetlenül attól, hogy Önnek van-e bármilyen kereskedelmi célja, vállalja, hogy:
• az e weboldalon lévő bármilyen tartalmat vagy információt nem keresi, nem monitorozza vagy nem másolja semmilyen kereső robot, kereső program (spider), margón látható függőleges megjelenési forma (scraper) vagy más automatizált eszközökkel, vagy bármilyen célra szolgáló bármilyen kézi eljárással a Hotels.com, L.P. kifejezett írásos engedélye nélkül;
• nem sérti meg az e weboldalon feltüntetett, bármely robot-kizárási fejlécben meghatározott korlátozásokat, vagy nem kerüli ki és nem kerüli meg az e weboldal elérésének megakadályozását vagy korlátozását célzó egyéb intézkedéseket;
• nem tesz olyan lépést, amely a Hotels.com megítélése szerint észszerűtlenül vagy aránytalanul nagy terhet róna vagy róhatna a Hotels.com infrastruktúrájára; vagy
• semmilyen célból nem alkalmaz közvetlen weboldal címzést (deep-link) e weboldal semmilyen részéhez (többek között beleértve bármilyen utazási szolgáltatáshoz tartozó vásárlási útvonalat is), a Hotels.com kifejezett írásos engedélye nélkül.

SZERZŐI JOGI ÉS MÁRKAVÉDJEGY-TÁJÉKOZTATÓK

E weboldalon minden tartalom jogvédett: ©2003 Hotels.com, L.P., 10440 North Central Expressway, Suite 400, Dallas, Texas 75231 USA. Minden jog fenntartva. A Hotels.com és a Hotels.com logo a Hotels.com, L.P. márkavédjegyei vagy bejegyzett márkavédjegyei. Más itt említett termék- és cégnevek a megfelelő tulajdonosok márkavédjegyei lehetnek.

A FELELŐSSÉG KIZÁRÁSA

AZ E SZERZŐDÉSBEN FOGLALTAK KÖZÜL SEMMI SEM TEKINTHETŐ ÚGY, HOGY KORLÁTOZZA, VAGY KIZÁRJA A FELELŐSSÉGÜNKET A RÉSZÜNKRŐL ELKÖVETETT CSALÁS ESETÉN, VAGY A HANYAGSÁGUNKKAL OKOZOTT SZEMÉLYI SÉRÜLÉS VAGY ELHALÁLOZÁS ESETÉBEN.

A WEBOLDALON KÖZZÉTETT INFORMÁCIÓK, SZOFTVEREK, TERMÉKEK ÉS SZOLGÁLTATÁSOK PONTATLANSÁGOKAT VAGY NYOMDAI HIBÁKAT TARTALMAZHATNAK. A HOTELS.COM ÉS A LEÁNYVÁLLALATAI KÜLÖNÖSEN NEM GARANTÁLJÁK A HOTEL ÉS MÁS SZÁLLÍTÓK FOTÓIVAL, A HOTEL INGATLANNAL, A TENGERI HAJÓUTAKKAL, AZ AUTÓK ÉS EGYÉB TERMÉKEK LEÍRÁSÁVAL ÉS A HOTEL FELSZERELTSÉGÉNEK FELSOROLÁSÁVAL ÉS AZ E WEBOLDALON ISMERTETETT EGYÉB TERMÉKLEÍRÁSOKKAL KAPCSOLATOS PONTATLANSÁGOKÉRT A FELELŐSSÉGET, ÉS KIZÁRJÁK AZ EZZEL KAPCSOLATOS FELELŐSSÉGET, MIVEL AZ ILYEN INFORMÁCIÓK ZÖMÉT A MEGFELELŐ SZÁLLÍTÓK SZOLGÁLTATJÁK. A HOTELNEK AZ E WEBOLDALON BEMUTATOTT BESOROLÁSA CSAK ÁLTALÁNOS ÚTMUTATÓUL SZOLGÁL, ÉS A HOTELS.COM ÉS LEÁNYVÁLLALATAI NEM GARANTÁLJÁK AZ OSZTÁLYOZÁS PONTOSSÁGÁT. AZ ITT KÖZÖLT INFORMÁCIÓK IDŐSZAKONKÉNT VÁLTOZNAK. A HOTELS.COM, ANNAK LEÁNYVÁLLALATAI ÉS/VAGY A MEGFELELŐ SZÁLLÍTÓI BÁRMIKOR TÖKÉLETESÍTHETIK ÉS/VAGY MÓDOSÍTHATJÁK EZT A WEBOLDALT.
A HOTELS.COM, LEÁNYVÁLLALATAI ÉS/VAGY MEGFELELŐ SZÁLLÍTÓI NEM TESZNEK SEMMILYEN NYILATKOZATOT AZ E WEBOLDALON LÉVŐ INFORMÁCIÓK, SZOFTVEREK, TERMÉKEK ÉS SZOLGÁLTATÁSOK BÁRMILYEN CÉLRA VALÓ ALKALMASSÁGÁRÓL, ÉS E WEBOLDALRA BÁRMILYEN TERMÉKEK VAGY SZOLGÁLTATÁSOK FELVÉTELE VAGY EZEN TÖRTÉNŐ KÍNÁLATA NEM KÉPEZI AZ ILYEN TERMÉKEKNEK VAGY SZOLGÁLTATÁSOKNAK A HOTELS.COM VAGY A LEÁNYVÁLLALATAI RÉSZÉRŐL TÖRTÉNŐ BÁRMILYEN JÓVÁHAGYÁSÁT ÉS AJÁNLÁSÁT. MINDEN ILYEN INFORMÁCIÓ, SZOFTVER, TERMÉK ÉS SZOLGÁLTATÁS ADOTT ÁLLAPOTÁBAN KERÜL ISMERTETÉSRE, BÁRMIFÉLE GARANCIA NÉLKÜL. A HOTELS.COM ANNAK LEÁNYVÁLLALATAI ÉS/VAGY A MEGFELELŐ SZÁLLÍTÓI EZENNEL KIZÁRNAK MINDEN GARANCIÁT ÉS FELTÉTELT AZ ILYEN INFORMÁCIÓKKAL, SZOFTVEREKKEL, TERMÉKEKKEL ÉS SZOLGÁLTATÁSOKKAL KAPCSOLATBAN, BELEÉRTVE A FORGALOMKÉPESSÉGRE, AZ ADOTT CÉLRA VALÓ ALKALMASSÁGRA, A TULAJDONJOGRA ÉS A JOGSÉRTÉS KIZÁRÁSÁRA VONATKOZÓ MINDEN FELTÉTELEZETT GARANCIÁT ÉS FELTÉTELT.

A HOTELS.COM SZÁMÁRA UTAZÁSI VAGY EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOKAT NYÚJTÓ FUVAROZÓK, SZÁLLODÁK ÉS EGYÉB SZÁLLÍTÓK FÜGGETLEN VÁLLALKOZÓK, ÉS A HOTELS.COM-NAK VAGY LEÁNYVÁLLALATAINAK NEM MEGBÍZOTTJAI VAGY ALKALMAZOTTAI. A HOTELS.COM ÉS ANNAK LEÁNYVÁLLALATAI NEM FELELNEK BÁRMELY ILYEN SZÁLLÍTÓ CSELEKMÉNYEIÉRT, HIBÁIÉRT, MULASZTÁSAIÉRT, NYILATKOZATAIÉRT, GARANCIÁIÉRT, JOGSÉRTÉSEIÉRT VAGY HANYAGSÁGÁÉRT, VAGY AZ EZEKBŐL EREDŐ BÁRMILYEN SZEMÉLYI SÉRÜLÉSÉRT, HALÁLESETÉRT, VAGYONI KÁRÉRT, VAGY MÁS VESZTESÉGÉRT VAGY KÖLTSÉGEKÉRT. A HOTELS.COM ÉS LEÁNYVÁLLALATAI NEM TARTOZNAK FELELŐSSÉGGEL ÉS KÁRTÉRÍTÉSI KÖTELEZETTSÉGGEL BÁRMILYEN KÉSEDELEM, LEMONDÁS, TÚLFOGLALÁS, SZTRÁJK, VIS MAIOR VAGY EGYÉB, A KÖZVETLEN ELLENŐRZÉSI KÖRÜKÖN KÍVÜL ÁLLÓ OKOK ESETÉN, ÉS NEM TARTOZNAK FELELŐSSÉGGEL SEMMILYEN TÖBBLETKÖLTSÉGÉRT, MULASZTÁSÉRT, KÉSEDELEMÉRT, ÁTIRÁNYÍTÁSÉRT VAGY BÁRMILYEN KORMÁNY VAGY HATÓSÁG CSELEKMÉNYEIÉRT.

A HOTELS.COM, ANNAK LEÁNYVÁLLALATAI ÉS/VAGY A MEGFELELŐ SZÁLLÍTÓI SEMMILYEN ESETBEN SEM TARTOZNAK FELELŐSSÉGGEL SEMMILYEN KÖZVETLEN, KÖZVETETT, BÜNTETŐ JELLEGŰ, ESETI, KÜLÖNLEGES VAGY KÖVETKEZMÉNYES KÁRÉRT, AMELY E WEBHELY HASZNÁLATÁBÓL ERED, VAGY AZZAL BÁRMILYEN MÓDON KAPCSOLATOS, VAGY E WEBHELY KÉSEDELMES HASZNÁLATÁBÓL VAGY HASZNÁLHATATLANSÁGÁBÓL ERED, VAGY AZ E WEBHELYEN KERESZTÜL SZERZETT BÁRMILYEN INFORMÁCIÓVAL, SZOFTVERREL, TERMÉKKEL VAGY SZOLGÁLTATÁSSAL FÜGG ÖSSZE, VAGY EGYÉBKÉNT E WEBHELY HASZNÁLATÁBÓL SZÁRMAZIK, FÜGGETLENÜL ATTÓL, HOGY SZERZŐDÉSES, MAGÁNJOGI VÉTKES CSELEKMÉNYBŐL EREDŐ, SZIGORÚ FELELŐSSÉG VAGY EGYEBEK ALAPJÁN, MÉG AKKOR IS, HA A HOTELS.COM, ANNAK LEÁNYVÁLLALATAI, ÉS/VAGY A MEGFELELŐ SZÁLLÍTÓK TÁJÉKOZTATÁST KAPTAK A KÁROK LEHETŐSÉGÉRŐL. MIVEL EGYES ÁLLAMOK/JOGHATÓSÁGOK NEM ENGEDÉLYEZIK A KÖVETKEZMÉNYES VAGY ESETI KÁROK TEKINTETÉBEN A FELELŐSSÉG KIZÁRÁSÁT VAGY KORLÁTOZÁSÁT, ELŐFORDULHAT, HOGY A FENTI KORLÁTOZÁS ÖNRE NEM ALKALMAZHATÓ.

KÁRTALANÍTÁS

Ön vállalja, hogy kártalanítja és kármentesíti a Hotels.com-ot, leányvállalatait és/vagy a megfelelő szállítóit és bármelyik tisztségviselőjüket, igazgatóikat, alkalmazottjaikat és megbízottjaikat bármely igény, kereset, követelés, kárigény megállapítása, veszteség, kár, bírság, kötbér, vagy bármiféle, vagy bármilyen jellegű egyéb költség és kiadás tekintetében és erejéig, többek között beleértve az alábbi ésszerű jogi és számviteli költségeket is:
• amelyeket Ön vagy az Ön nevében eljáró személy okozott a fent ismertetett felelősséget meghaladó mértékben, vagy
• harmadik fél okozott az alábbiak következtében:
o ezen szerződés vagy az ebben hivatkozott dokumentumok megsértése az Ön részéről;
o bármilyen törvény vagy harmadik fél jogainak megsértése az Ön részéről; vagy
o az Ön részéről e weboldal használata.

A TÖRVÉNYBE ÜTKÖZŐ VAGY TILTOTT HASZNÁLAT KIZÁRÁSA

E weboldal Ön részéről való használatának előfeltételeként Ön garantálja, hogy nem fogja ezt a weboldalt semmilyen olyan célra használni, amely törvénybe ütköző, vagy tilos ezen üzletszabályzat és tájékoztatók szerint.

HARMADIK FÉL OLDALAIRA MUTATÓ HIVATKOZÁSOK

E weboldal hiperhivatkozásokat tartalmazhat a Hotels.com-on kívül más felek által üzemeltetett weboldalakra való átlépés céljából. Az ilyen hiperhivatkozások csak az Ön tájékoztatására szolgálnak. A Hotels.com nem ellenőrzi az ilyen weboldalakat, és nem felel ezek tartalmáért vagy az Ön részéről történő felhasználásukért. A Hotels.com részéről az ilyen weboldalakra átvezető hiperhivatkozások felvétele nem jelenti az ilyen weboldalakon lévő anyag jóváhagyását, vagy bármilyen társulást azok fenntartóival.

AZ E WEBOLDALON ELÉRHETŐ SZOFTVEREK

Az e weboldalról letölthető bármely szoftver („Szoftver”) a Hotels.com, leányvállalatainak és/vagy szállítóinak szerzői jogvédett munkája. A Szoftver Ön általi felhasználását a Szoftverhez adott vagy mellékelt esetleges végfelhasználói licencszerződés („Licencszerződés”) feltételei szabályozzák. Csak akkor telepíthet vagy használhat fel bármilyen Szoftvert, amelyhez Licencszerződés van mellékelve, vagy ilyen szerződést tartalmaz, ha előbb vállalja a Licencszerződés feltételeinek betartását.

A Licencszerződéssel nem kísért bármilyen Szoftver esetében a Hotels.com, L.P. ezennel Önnek, a felhasználónak, személyes, át nem ruházható licencet nyújt a Szoftver használatára kizárólag az e weboldal megtekintése és egyéb módon való felhasználása céljából ezen üzletszabályzat szerint.

Ne feledje, hogy minden Szoftver, korlátozás nélkül beleértve minden HTML kódot és Active X ellenőrzést e weboldalon, a Hotels.com, leányvállalatainak és/vagy szállítóinak tulajdona, amelyeket szerzői jog oltalmaz és nemzetközi szerződésben rögzített rendelkezések védenek. A Szoftver bármilyen reprodukálását vagy viszonteladóként való terjesztését a törvény kifejezetten tiltja, és ez súlyos polgári és büntetőjogi felelősséget vonhat maga után. A törvénysértőket a jog a legsúlyosabb büntetéssel sújtja.

A FENTIEK KORLÁTOZÁSA NÉLKÜL A SZOFTVER BÁRMILYEN MÁS SZERVERRE VAGY HELYRE TOVÁBBI REPRODUKÁLÁS VAGY VISZONTELADÓKÉNT VALÓ FORGALMAZÁS CÉLJÁBÓL TÖRTÉNŐ MÁSOLÁSA VAGY REPRODUKÁLÁSA SZIGORÚAN TILOS! A SZOFTVERRE CSAK A LICENCSZERZŐDÉS FELTÉTELEI SZERINTI ESETLEGES GARANCIA ÉRVÉNYES.

Ön elismeri, hogy a Szoftver és minden kísérő dokumentáció és/vagy műszaki információ az USA alkalmazandó exportellenőrzési törvényeinek és rendeleteinek hatálya alá tartozik. Ön vállalja, hogy sem közvetlenül, sem közvetve nem exportálja, vagy reexportálja a Szoftvert egyetlen olyan országba sem, amely az USA exportkorlátozási rendelkezéseinek hatálya alatt áll.

A kedvezménykódok felhasználási feltételei
A kedvezménykódok („Kuponok”) szálláshelyek előre fizetett foglalásainál válthatók be, kivéve az akcióban részt nem vevő szálláshelyeket, melyeknek listája az adott Kuponokon található meg.
Felhívjuk figyelmét, hogy az ajánlatban részt vevő szállodák listája bármikor változhat.
Az adott pénznemben kifejezett kedvezményt tartalmazó kuponok (pl. 10 euró kedvezmény) nem válthatók be más pénznemben lebonyolított foglalásoknál.
Amennyiben a kedvezmény százalékalapú (pl. 10% kedvezmény), akkor több szoba foglalása esetén (vagyis amikor két vagy több szobát igényel ugyanabban a foglalásban), akkor a kedvezmény csak a foglalási kérésben szereplő első szobára érvényes.
A Kuponok használatára vonatkozó korlátozásokkal kapcsolatban az adott Kuponon feltüntetett információk tájékoztatják Önt.
Foglalásonként csak egy kupon használható fel. A Kuponokra a szokásos foglalási feltételek érvényesek, és a készlet erejéig tartanak. A Kuponok nem értékesíthetők, illetve másra át nem ruházhatók.

A Kuponok segítségével végrehajtott foglalásokra ugyanúgy vonatkoznak az adók, díjak, illetékek és pótdíjak. Ezeket a költségeket a foglalás időpontjában vagy közvetlenül a szálláshelyen kell kiegyenlíteni. A költségek kiegyenlítésért Ön felel. A Kuponok csak akkor érvényesek, ha beváltásuk az ajánlat általános szerződési feltételeinek teljes mértékben való betartása mellett történik. A Kuponok nem válthatók be készpénzre vagy más értékre.

Az egyszer használatos Kuponok akkor számítanak teljes mértékben felhasználtnak, ha a jelen akció feltételeinek megfelelő foglalásra került sor. Ezután a felhasznált Kupon nem kerül visszaszolgáltatásra, és nem cserélhető ki. A Kupon részleges felhasználása esetén a különbözet nem kerül visszatérítésre. A többször használatos Kuponok akkor számítanak teljes mértékben felhasználtnak, ha az adott Kuponra vonatkozó egyedi általános szerződési feltételekben meghatározott kritériumok teljesülnek.

Ha az utazás dátuma a kupon felhasználását követően változik, a Kupon nem lesz érvényes a módosított utazásra. A Kuponok nem használhatók fel korábban végzett foglalásoknál.
A Kuponokat a Hotels.com utazási irodáknak szóló programjában részt vevő utazási irodák nem használhatják fel.
A Hotels.com fenntartja a jogot a felhasználási feltételek megváltoztatására, illetve a kuponok bármikor történő visszavonására.

ÜZLETSZABÁLYZAT ÉS SZAVATOSSÁGOK

Szállítóknak fizetendő adók, díjak

A Hotels.com Speciális Internet Díjtételekkel kalkulált szállodai tranzakciói utáni adó az összes alkalmazandó tranzakciós adó (pl. forgalmi és használati adó, foglalási adó, szobaadó, jövedéki adó, ÁFA stb.) behajtását jelenti, amit a Hotels.com fizet az eladóknak (pl. szállodáknak stb.) az Ön utazási intézkedéseivel kapcsolatban.

A Hotels.com nem olyan eladó, aki behajtja és átutalja az említett adót az illetékes adóhatóságoknak. Az eladók leszámláznak minden megfelelő adót a Hotels.com-nak, és a Hotels.com közvetlenül az eladónak utalja át az ilyen adót. A Hotels.com nem áll társeladói szövetségben az eladóval, akinél bármit lefoglalunk, vagy foglalást intézünk az ügyfelünk utazási intézkedései szerint.

Az adókötelezettség és a megfelelő adókulcs az adott helytől függően nagymértékben változik. A Hotels.com részéről az eladónak ténylegesen fizetett adó eltérhet a fentiek szerint fizetendő adótehertől a szálloda, az autó stb. ügyfelünk részéről történő tényleges használata időpontjában érvényes kulcsoktól, adókötelezettségtől stb. függően.

Szolgáltatási díj

E díjak az Ön utazási helyfoglalása során a Hotels.com részéről felmerült költségeket fedezik.


UTAZÁSI CÉLÁLLOMÁSOK

Bár a legtöbb út, a nemzetközi célállomásokra történő utazásokat is beleértve, zavarok nélkül zajlik le, bizonyos célállomások nagyobb kockázattal járnak, mint mások. A Hotels.com arra ösztönzi az utasokat, tekintsék meg az Egyesült Királyság Külügyminisztériuma által kiadott utazási tilalmakat, figyelmeztetéseket, hirdetéseket és tanácsokat: http://www.fco.gov.uk/en/travel-and-living-abroad/travel-advice-by-country/.

BIZONYOS NEMZETKÖZI CÉLÁLLOMÁSOKRA VALÓ UTAZÁS ÉRTÉKESÍTÉSI AJÁNLATÁVAL A HOTELS.COM NEM JELENTI KI, VAGY NEM GARANTÁLJA, HOGY AZ ILYEN HELYEKRE VALÓ UTAZÁS TANÁCSOS VAGY KOCKÁZATMENTES, ÉS NEM FELEL AZ ILYEN CÉLÁLLOMÁSOKRA TÖRTÉNŐ UTAZÁSBÓL ESETLEGESEN EREDŐ KÁROKÉRT VAGY VESZTESÉGEKÉRT.

KIEGÉSZÍTŐ HASZNÁLATI FELTÉTELEK HOTELS.COM MOBILALKALMAZÁSOKHOZ

ALKALMAZÁS HASZNÁLATI FELTÉTELEK

Ez a szakasz tartalmazza a kiegészítő szerződési feltételeket (“Alkalmazás Használati feltételek”), mely szabályozza a mobiltelefon, okostelefon vagy egyéb mobileszköz használatának feltételeit a “Hotels.com Mobile” (az “Alkalmazás”) alkalmazás tekintetében. Az "Elfogadom" gombra kattintva elfogadja, hogy magára nézve kötelezőnek tartja:
1. az általános szerződési feltételeket;
2. az alkalmazás használati feltételeit; és
3. az 
Adatvédelmi nyilatkozatunkat;
továbbiakban együttesen az “Irányelveink”. Ha nem fogadja el magára nézve kötelezőnek az Irányelveinket, akkor nem használhatja az Alkalmazást, és az “Elutasítom” gombra kell kattintania, hogy az Alkalmazást eltávolítsa az eszközéről.

Miután az Irányelveinket magára nézve kötelezőnek fogadta el, nem kizárólagos, nem átruházható licencet biztosítunk Önnek, hogy letöltse, telepítse, majd használhassa az Alkalmazást, és hozzáférhessen az Alkalmazás tartalmához és adataihoz (“továbbiakban a Tartalom”) (korlátozás nélkül ideértve az árat és az utazási szolgáltatások elérhetőségét) az Irányelveinkben megfogalmazott rendelkezéseknek megfelelően.

Minden szerződési feltétel, amely szabályozza
1. az Ön részéről a webhelyünk használatát;
2. a webhelyünkön keresztül elérhető összes tartalmat, funkciót, szoftvert, kupont és jutalomprogramokat;
3. jogi kapcsolatunkat (korlátozás nélkül ideértve a kötelezettségünket Ön felé); és
4. a számunkra elérhető jogokat;
egyenlően és teljes mértékben szabályozza azt, amely alapján a Hotels.com elérhetővé teszi Önnek az Alkalmazást és a Tartalmat. A fenti szerződési feltételekben minden utalást a "webhelyünkre" úgy kell érteni, hogy az az Alkalmazásra és/vagy a Tartalomra tett utalás is, amely alkalmazandó az Alkalmazás és/vagy Tartalom Ön által történő használatára, szövegkörnyezettől függően. Minden utalást a "megállapodásra" vagy "szerződési feltételekre" úgy kell tekinteni, hogy az az alkalmazás használati feltételeire tett utalás is, szövegkörnyezettől függően.

Az Alkalmazás az Ön személyes és nem kereskedelmi célú használatára szolgál

Ezen Alkalmazás és Tartalom Ön által történő használatának előfeltételeként Ön garantálja, hogy nem fogja ezt az Alkalmazást és Tartalmat semmilyen olyan célra használni, amely törvénybe ütköző, vagy tilos az Irányelveink értelmében.

Az Alkalmazás megfelelő működéséhez csatlakoztatnia kell az eszközét az internethez. Az Ön felelőssége, hogy internetkapcsolatot biztosítson készülékének, és az Ön kötelessége megtéríteni azokat a díjakat, amelyeket az internetszolgáltatója követelhet az Alkalmazás adatforgalma miatt (korlátozás nélkül ideértve az adatforgalmi díjakat). Ne feledje, hogy az Alkalmazás automatikusan kis mennyiségű adatot küld rendes működése során, további tudnivalókért tekintse meg alább a 3. szakaszt ("Adatok Önről és az Alkalmazás használatáról").

Kivéve, ha egyértelműen nincs megfogalmazva a szerződési feltételekben, vagy nem tiltja helyi jogszabály, Ön elfogadja hogy:

1. nem másolja az Alkalmazást vagy a Tartalmat, kivéve, ha ez az Alkalmazás használatából ered;
2. nem bérli, lízingeli, licenceli tovább, kölcsönzi, fordítja le, vonja össze, adaptálja, változtatja vagy módosítja az Alkalmazást vagy a Tartalmat;
3. nem változtatja meg, módosítja az Alkalmazás vagy a Tartalom részét vagy egészét, nem engedélyezi, hogy az Alkalmazást vagy a Tartalmat, vagy azok bármely részét másik programmal kombinálják, vagy részévé váljanak;
4. nem fejtheti vissza, nem vonhatja vissza, nem tervezheti vissza vagy hozhat létre származtatott munkákat az Alkalmazás vagy a Tartalom egésze vagy része alapján és nem próbálhat meg hasonló tevékenységeket, amelyek törvénybe ütköznek; és
5. nem biztosíthatja vagy teheti bármilyen formában elérhetővé az Alkalmazás vagy a Tartalom egészét vagy részét (korlátozás nélkül ideértve a programlistákat, objektumokat, forrásprogramlistákat, objektum- és forráskódokat) bármilyen harmadik fél részére.

JOGOK FENNTARTÁSA

Elismeri, hogy az Alkalmazással és a Tartalommal kapcsolatos minden szellemi tulajdonjog, jogcím vagy érdekeltség a Hotels.com, vagy annak beszállítójának és szolgáltatójának tulajdona. Ezeket a jogokat világszerte törvények és szerződések védik. Minden ilyen jog fenntartva.

Elismeri, hogy Önnek nincs semmilyen joga az Alkalmazáshoz vagy a Tartalomhoz azokat kivéve, amelyeket az Irányelveink biztosítanak, és azoknak megfelelnek.

Ön elismeri, hogy az Alkalmazás és minden kísérő dokumentáció és/vagy műszaki információ az USA alkalmazandó exportellenőrzési törvényeinek és rendeleteinek hatálya alá tartozik. Ön vállalja, hogy sem közvetlenül, sem közvetve nem exportálja, vagy reexportálja az Alkalmazást egyetlen olyan országba sem, amely az USA exportkorlátozási rendelkezéseinek hatálya alatt áll.

ADATOK ÖNRŐL ÉS AZ ALKALMAZÁS HASZNÁLATÁRÓL

Az Ön adatait az Adatvédelmi irányelveinknek megfelelően dolgozzuk fel. Az Alkalmazás használatával Ön beleegyezik ezen adatfeldolgozásba, ezért arra kérjük, hogy figyelmesen olvassa át az adatvédelmi irányelveinket.

Ahogy az le van írva az 
Adatvédelmi irányelvünkben, az Alkalmazás automatikusan gyűjt adatokat a következőkről:

1. hogyan használja az Alkalmazást;
2. milyen Tartalomhoz fér hozzá;
3. műszaki hibákról vagy problémákról, melyek előfordulnak az Alkalmazás használatakor.
4. Az Alkalmazás használatával Ön elismeri ezen adatok automatikus gyűjtését.

Az Alkalmazás "szállodák keresése Önhöz közel" funkciójának használatakor az eszközének GPS-szel elérhető vagy mobiltelefonos hálózati adataival határozzuk meg az Önhöz közeli szállodákat. Habár anonim módon gyűjtjük az adatokat, lehet, hogy ezzel felfedi jelenlegi vagy hozzávetőleges helyzetét. Ezeket az adatokat csak szállodák meghatározásához használjuk, ahogy az le van írva az Adatvédelmi irányelveinkben. Nem gyűjtünk helyadatokat, kivéve, ha aktiválja az Alkalmazás "szállodák keresése Önhöz közel" funkcióját. A "szállodák keresése Önhöz közel" funkció használatával elismeri, elfogadja, és egyetért azzal, hogy a Hotels.com a korábban említett helyadatokat az Alkalmazáson keresztül Tartalom és egyéb, a helyéhez kapcsolódó szolgáltatások nyújtásához használja fel. A helyadatok megosztását bármikor meg lehet szüntetni a beállítások menü használatával.

MEGSZŰNÉS

A Hotels.com azonnali hatállyal, írásban megszüntetheti ezen Használati feltételeket, ha:

1. Súlyosan vagy folytatólagosan megsérti a Használati feltételeket; vagy
2. a Hotels.com, saját döntése alapján, úgy dönt, hogy visszavonja az Alkalmazást részben vagy egészben.

Bármilyen ok miatt bekövetkező megszűnés esetén:
1. a Használati feltételek szerint az Alkalmazásban vagy a Tartalomban adott jogok megszűnnek;
2. meg kell szüntetnie az Alkalmazás és a Tartalom mindennemű használatát; és
3. le kell törölnie vagy el kell távolítania az Alkalmazást az eszközéről.


A Használati feltételek Önre és ránk, valamint jogutódjainkra és kijelöltjeinkre is kötelező érvényűek. Nem adhatja át, nem rendelheti hozzá máshoz, és nem értékesítheti a Használati feltételeket vagy a Használati feltételekből eredő jogokat vagy kötelezettségeket az előzetes, írásos engedélyünk nélkül. Mi átadhatjuk, máshoz hozzárendelhetjük, alvállalkozónak adhatjuk vagy más módon értékesíthetjük a Használati feltételeket vagy a Használati feltételekből eredő jogokat vagy kötelezettségeket a Használati feltételek teljes időtartama alatt.

Ha a Használati feltételek során bármikor nem hajtjuk végre pontosan a Használati feltételeket, vagy nem gyakoroljuk a Használati feltételek által biztosított jogokat vagy jogorvoslatokat, ez nem jelenti azt, hogy lemondunk ezen jogokról vagy jogorvoslati lehetőségekről, és nem jelenti, hogy Önnek nem kell megfelelnie ezeknek a kötelezettségeknek. A mi lemondásunk nemteljesítés esetén nem jelenti a további jogokról való lemondást. Lemondásunk a Használati feltételek bármelyikéről nem lesz érvényes mindaddig, amíg azt egyértelműen nem állítjuk, és nincs Önnek írásban elküldve.


APPLE-KÉSZÜLÉKEK

Ha az Alkalmazást Apple-eszközön használja (például iPhone, iPod, iPad), akkor a fent említett Használati feltételek mellett a következőket is elfogadja:

1. elismeri, hogy a Használati feltételek csak Önre és ránk vonatkoznak, nem pedig az Apple Inc. of One Infinite Loop, Cupertino, California 95014, U.S.A. (“továbbiakban Apple”) vállalatra.
2. az Önnek adott Alkalmazás licence nem átadható licencre korlátozódik, miszerint az Alkalmazást az Ön tulajdonában vagy irányítása alatt lévő Apple mobiltelefonos operációs rendszer (iOS) terméken használhatja.
3. elismeri, hogy az Apple vállalatnak nincs kötelezettsége végrehajtani bármilyen karbantartási vagy támogatási szolgáltatást az Alkalmazásra vonatkozóan;
4. abban az esetben, ha az Alkalmazás nem felel meg semmilyen alkalmazandó jótállásnak, akkor értesítheti az Apple vállalatot, és az Apple visszatéríti Önnek az Alkalmazás beszerzési árát (ha van) a törvény szerint engedett mértékig. Az Apple vállalatnak semmilyen más kötelezettsége nincs az Alkalmazás tekintetében;
5. elismeri, hogy nem az Apple, hanem mi vagyunk felelősek azért, hogy továbbítsuk az Ön követeléseit harmadik fél számára az Alkalmazással kapcsolatban;
6. elismeri, hogy abban az esetben, ha egy harmadik fél követelése szerint az Alkalmazás vagy bármilyen más tulajdona és az Alkalmazás használata megsérti harmadik fél szellemi tulajdonjogát, akkor az Apple nem felelős a vizsgálatért, a védelemért, a megállapodásért és felmentésért ezen szellemi tulajdonjogok sérelme esetén;
7. Ön kijelenti és garantálja, hogy olyan országban lakik, amely nem áll az Egyesült Államok embargója alatt, vagy amelyet az Egyesült Államok kormánya nem "terroristákat támogató" országnak minősített, és Ön nem szerepel az Egyesült Államok tiltott vagy korlátozott felek listáján; és
8. elismeri, és elfogadja, hogy az Apple és az Apple alvállalkozói a Használati feltételek harmadik fél kedvezményezettjei, és a Használati feltételek elfogadásával az Apple vállalatot feljogosítja (és úgy tekintendő, hogy elfogadta ezt a jogot), hogy kikényszerítse Önnel mint harmadik fél kedvezményezettel szemben a Használati feltételeket.

EZEN ÜZLETSZABÁLYZAT MÓDOSÍTÁSA

A Hotels.com fenntartja magának a jogot az e weboldalon ismertetett üzletszabályzat és tájékoztatók módosítására, és Ön vállalja, hogy elfogadja és magára nézve kötelezőnek tartja ezt az üzletszabályzatot és tájékoztatókat, amint ezek hatályban vannak e weboldal és annak kínálata Ön által történő használatának időpontjában.

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

E szerződést az USA Texas Államának törvényei szabályozzák. Ön ezennel elfogadja az USA Texas Állam, Dallas Megye bíróságainak kizárólagos joghatóságát és helyszínét az e weboldal használatából eredő vagy ezzel kapcsolatos minden jogvitában. Ez a weboldal nem használható semmilyen joghatóságban, amely nem ad hatályt ezen üzletszabályzat valamennyi rendelkezésének, többek között beleértve ezt a bekezdést is.

Ön tudomásul veszi, hogy Ön és a Hotels.com között e szerződés eredményeként vagy e weboldal használatából eredően nem jön létre semmilyen közös vállalkozás, partnerség, munkaviszony vagy megbízásos jogviszony.

A Hotels.com részéről e szerződés teljesítése a hatályos törvényektől és jogi eljárástól függ, és e szerződésben semmi sem tekinthető úgy, hogy a Hotels.com lemondana a törvényes végrehajtási jogáról, vagy arról, hogy érvényesítse az e weboldal Ön által történő használatára vonatkozó követelményeket, vagy a Hotels.com részére az ilyen használattal kapcsolatban átadott vagy általa összegyűjtött információk Ön által történő használatára vonatkozó követelményeket.

Ha e szerződés bármely része érvénytelen vagy érvényesíthetetlen az alkalmazandó jog szerint, többek között beleértve a fenti garanciát kizáró és a felelősséget korlátozó feltételeket, akkor az érvénytelen vagy érvényesíthetetlen rendelkezést fel kell váltani olyan érvényes, érvényesíthető rendelkezéssel, amely a lehető legközelebb áll az eredeti rendelkezés szándékához, és a szerződés továbbra is hatályban marad.

E Szerződés (és az ebben hivatkozott bármely más feltétel és módozat) a teljes megállapodást képezi Ön és a Hotels.com között e weboldal tárgyában, és hatályon kívül helyez minden korábbi vagy ezzel egyidejű tájékoztatást és javaslatot, függetlenül attól, hogy az elektronikus úton, szóban vagy írásban került-e átadásra az ügyfél és a Hotels.com között e weboldal tárgyában. E szerződés és az elektronikus formában közölt bármilyen tájékoztató nyomtatott változata az e szerződéssel kapcsolatos vagy ezen alapuló bírósági vagy igazgatási eljárásban benyújtható ugyanolyan mértékben és ugyanolyan feltételekkel, mint az eredetileg is nyomtatott formában készült és nyilvántartott más üzleti dokumentumok és iratok.

A társaságok, termékek, személyek, szereplők és/vagy adatok itt említett fiktív neve nem képvisel semmilyen valós személyt, társaságot, terméket vagy eseményt.
Minden jogot fenntartunk, amely itt nincs kifejezetten megadva.

A HOTELS.COM WEBOLDAL HASZNÁLATA

A Hotels.com weboldal kizárólag arra szolgál, hogy segítse az ügyfeleket az utazással kapcsolatos áruk és szolgáltatások elérhetőségének megállapításában, és jogszerű lefoglalások vagy egyéb üzleti tranzakciók lebonyolításában a szállítókkal, és nem szolgál semmilyen más célra. Ön garantálja, hogy 18 évesnél idősebb személy, és jogképességgel rendelkezik e szerződés megkötésére és e weboldal használatára az itt közölt üzletszabályzat szerint. Ön vállalja a pénzügyi felelősséget e weboldal minden használatáért (beleértve fiókjának mások általi használatát is, minden korlátozás nélkül beleértve az Önnel együtt élő kiskorúakat). Ön vállalja, hogy felügyeletet gyakorol e weboldalnak az Ön nevében vagy számlájára eljáró kiskorúak részéről történő minden használat felett. Önt azt is garantálja, hogy az Ön vagy a háztartásának más tagjai által e weboldal használata során megadott minden információ igaz és pontos. Bármilyen spekulációs célú, hamis vagy csaló foglalás, vagy bármilyen keresletet feltételező foglalás bármilyen korlátozás nélkül tilos. Ön vállalja, hogy az e weboldalon elérhető, az utazási szolgáltatások lefoglalásával kapcsolatos lehetőségeket csak jogszerű foglalásokra, vagy a saját céljára, vagy olyan más személy céljára történő vásárlásra használja, aki számára ezt törvényesen teheti. Ön tudomásul veszi, hogy az e webhelyen az utazási szolgáltatások lefoglalására igénybe vehető lehetőségek túlzott kihasználása, vagy az azokkal való visszaélés az ilyen lehetőségek igénybe vételének megtagadásához vezethet.

Külön üzletszabályzat alkalmazandó az utazással kapcsolatban Ön által kiválasztott áruk és szolgáltatások lefoglalására és megvásárlására. Ön vállalja, hogy betartja a bármely szállító által megállapított vásárlási üzletszabályzatot, akivel üzletet kíván kötni, többek között beleértve minden összeg kifizetését esedékességkor, és a szállítónak a viteldíjak, a termékek vagy szolgáltatások kaphatóságára és használatára vonatkozó szabályzata és korlátozásai betartását is. Ön tudomásul veszi, hogy bármely ilyen szállítói üzletszabályzat bármilyen megsértése az Ön foglalásának/foglalásainak vagy a vásárlásának törléséhez, vagy a repülőjárat, a szálloda vagy az autó igénybevételének megtagadásához, a foglalás(ok)ra és a vételre már kifizetett bármilyen pénze lefoglalásához vezethet, és a Hotels.com megterheli a számláját minden költséggel, ami a Hotels.com részéről felmerült az ilyen szabálysértés következtében. Teljes mértékben Ön felel az e weboldal használatából eredő minden teher, díj, illeték, adó és költség tekintetében.

VALUTAÁTSZÁMÍTÓ

A valutaárfolyamok különböző nyilvánosan hozzáférhető forrásokon alapulnak, és csak útmutatóként lehet ezeket használni. Az árfolyamok pontosságát nem ellenőrizzük, és a tényleges árfolyamok változhatnak. A valutaárfolyamok listáját nem frissítjük minden nap. Ellenőrizze, hogy a Valuta Átszámítón ténylegesen az a nap szerepel-e, amikor a valuta utoljára frissítve lett. Az e kérésre megadott információ hitünk szerint pontosak, de a Hotels.com, annak leányvállalatai és/vagy szállítói nem garantálják, vagy nem szavatolják pontosságukat. Az ilyen információ bármilyen pénzügyi célra történő használata esetén a Hotels.com azt tanácsolja az ügyfélnek, hogy szakértővel konzultáljon a valutaárfolyamok pontosságának ellenőrzése céljából. A Hotels.com, annak leányvállalatai és/vagy szállítói nem adnak felhatalmazást ezen információk semmilyen más célra történő felhasználására, csak személyes célra használhatók, és a maximálisan lehetséges mértékben tiltják az ilyen információk kereskedelmi célokra történő viszonteladását, viszonteladói terjesztését és felhasználását.

FELHASZNÁLÓI VÉLEMÉNYEK, MEGJEGYZÉSEK ÉS TARTALOM

A Hotels.com közzéteheti a szállodákkal, valamint az egyéb szabadidős és utazási tapasztalatokkal kapcsolatos véleményeket, megjegyzéseket és egyéb anyagokat („Vélemények”). A Hotels.com az e weboldalon elérhető lehetőségek felhasználói számára ajánlhatja továbbá a Vélemények közzétételét („Felhasználói Vélemények”). Ön lemond bármilyen tulajdonosi jogról az ilyen Felhasználói Vélemények tekintetében, és ezek szabadon felhasználhatók, másolhatók, terjeszthetők és közzétehetők bármilyen hordozón, és bármilyen formában a Hotels.com vagy leányvállalatai részéről, az Ön engedélye nélkül. Ha ilyen közzétételi lehetőséget ajánlunk, Ön kifejezetten tudomásul veszi, hogy csak olyan Felhasználói Véleményeket nyújt be, amelyek az adott szolgáltatásra vonatkoznak, teljesítik ezen üzletszabályzat követelményeit, és az e weboldalon látható bármilyen kísérő útmutató előírásait is.

Konkrétan az ilyen szolgáltatás igénybe vételével Ön kijelenti és garantálja, hogy:

• a közzétett Felhasználói Véleményeknek Ön a szerzője, vagy egyéb módon Ön gyakorol felettük minden ellenőrzési jogot;
• a közzététel időpontjában a benyújtott Felhasználói Vélemények pontosak;
• az Ön által átadott Felhasználói Vélemények nem sértik a Hotels.com igénybe vételi üzletszabályzatának, útmutatóinak vagy irányelveinek semmilyen előírását (ahogy az esetenként alkalmazandó);
• nem fog szándékosan vagy gondatlanul közzétenni olyan információt, amely sértő vagy támadó jellegű lehet bárki személy vagy annak tevékenysége tekintetében, ön nem tesz közzé semmilyen megjegyzést, információt vagy anyagot, ami nem igaz; rosszindulatú; becsületsértő; megalázó; obszcén; vagy észszerűen ilyennek tekinthető;
• nem jár el megtévesztő vagy csaló módon, és nem foglalkozik semmilyen csaló vagy törvénybe ütköző tevékenységgel, vagy nem mozdít elő ilyen tevékenységet;
• nem tesz közzé, vagy nem terjeszt semmiféle olyan információt vagy anyagot, amely bármilyen harmadik fél tulajdonában áll, az ilyen fél ehhez adott kifejezett írásos hozzájárulása nélkül.

A Hotels.com nem szerkeszti a benyújtott Véleményeket vagy Felhasználói Véleményeket, és a törvényben megengedett legnagyobb mértékig semmiképpen nem felel, vagy nem tartozik felelősséggel az ilyen Véleményekért vagy Felhasználói Véleményekért, vagy azok későbbi közzétételéért, használatáért vagy terjesztéséért. Továbbá a Hotels.com nem foglalkozik semmilyen Véleményben vagy Felhasználói Véleményben kifejtett nézetek vagy megjegyzések ellenőrzésével, jóváhagyásával vagy engedélyezésével, ezek az ilyen véleményeket megküldő magánszemélyek személyes nézetei. A szolgáltatás keretében látható vélemények vagy megjegyzések alapján hozott bármilyen döntést mindenki a maga kockázatára hozza meg.

A Hotels.com fenntartja magának a jogot, hogy bármilyen okból saját hatáskörben elutasítsa bármilyen Vélemény, vagy Felhasználói Vélemény közzétételét, vagy azt levegye a weboldalról (értesítés nélkül). Többek között ez olyan helyzeteket foglal magában, amikor a Hotels.com-hoz harmadik fél panaszt nyújt be, és/vagy a Hotels.com okkal hiszi, hogy megsértették ezt az üzletszabályzatot.

Ha Önnek panasza van bármilyen, az e weboldalon közzétett véleménnyel, megjegyzéssel vagy anyaggal kapcsolatban, írásban kell benyújtani az ilyen panaszt (a körülményekről lehetőség szerint minél bővebb tájékoztatást adva) a Hotelreviews@hotels.com címre.
Ne feledje, hogy a Hotels.com fenntartja magának a jogot a további tájékozódásra az ilyen panasz jellegével kapcsolatban, és szükség esetén kérheti Öntől személyazonosságának igazolását is.

UTAZÁSI SZOLGÁLTATÁSEGYÜTTESEKRE VONATKOZÓ SZABVÁNYOS TÁJÉKOZTATÓ ŰRLAP

Az Utazási Szolgáltatásegyüttesekre vonatkozó fontos tájékoztatás
Az „Utazási Szolgáltatásegyüttes” fogalom azonos az Európai Parlament és Tanács 2015. november 25-i, az utazási csomagokról és az utazási szolgáltatásegyüttesekről szóló (EU) 2015/2302 számú, a tagországi jogba esetleg átültetett irányelvében (a továbbiakban „(EU) 2015/2302. számú irányelv”) meghatározott „utazási szolgáltatásegyüttes” fogalommal.
Bizonyos körülmények között Utazási Szolgáltatásegyüttes jöhet létre, ha Ön úgy dönt, hogy más vállalatoktól foglal utazási szolgáltatásokat. Amikor ilyesmi felmerülhet, Öt átirányítjuk, hogy elolvashassa az alábbi fontos információkat.

Ha egy utazási szolgáltatás kiválasztása és kifizetése után Ön további utazási szolgáltatásokat foglal utazásához vagy nyaralásához a Hotels.com weboldalán keresztül, akkor az (EU) 2015/2302. számú irányelv rendelkezései alapján Önnek NEM járnak a csomagokra vonatkozó előnyök.

Ezért a Hotels.com nem tehető felelőssé az adott további utazási szolgáltatások megfelelő teljesítésért. Probléma esetén, kérjük, a megfelelő szolgáltatóhoz forduljon.

Ha azonban az azt követő 24 órán belül foglal további utazási szolgáltatásokat, hogy a szállásfoglalására visszaigazolást kapott a Hotels.com-tól, ezek a szolgáltatások egy utazási szolgáltatásegyüttes részét fogják képezni. Ebben az esetben a Hotels.com – az EU jogszabályi előírásainak eleget téve – visszatéríti Önnek az Ön által olyan szolgáltatásokért a Hotels.com számára megfizetett összegeket, amely szolgáltatások a Hotels.com fizetésképtelensége miatt nem teljesültek. Felhívjuk a figyelmét arra, hogy amennyiben közvetlenül a megfelelő utazási szolgáltatónak fizet, akkor az adott szolgáltató fizetésképtelensége esetén a Hotels.com nem fogja Önnek visszatéríteni az ilyen összegeket.
A fizetésképtelenség esetére vonatkozó védelemre az alábbiak tartalmaznak további információt:

A fizetésképtelenség esetére vonatkozó védelemre a Hotels.com az International Passenger Protection Limited biztosítóval kötött a Lloyd’s Syndicates bizonyos kezesei által viszontbiztosított biztosítást a közvetlenül a Hotels.com-nak megfizetett bármely pénzösszeget illetően. Az utazók a Passenger Protection Limited biztosítóhoz fordulhatnak (Claims Office, IPP House, 22–26 Station Road, West Wickham, Kent, BR4 0PR, Tel.: +31 103120666, e-mail: Insolvency-claims@ipplondon.co.uk), ha a szolgáltatásokat a Hotels.com fizetésképtelensége miatt nem teljesítik.

Megjegyzés: A fizetésképtelenség esetére vonatkozó jelen védelem nem terjed ki a Hotels.com-on kívüli felekkel kötött szerződésekre, amelyeket a Hotels.com fizetésképtelensége ellenére is végrehajthatnak.

Az (EU) 2015/2302. számú irányelv tagországi jogba átültetett változatai itt érhetőek el: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/NIM/?uri=CELEX:32015L2302.


Módosítva: 2020. június 1.
© 2020 Hotels.com, L.P. Minden jog fenntartva.